До: НИКОЛАЙ ЯНКОВ ДЕМИРОВ с ЕГН:690404ХХХХ Данъчен адрес: с. Черковна, ул. „Девета“, №10

20.09.2022 14:19

Съобщение

                        по чл.32 от ДОПК

 

 

 

До: НИКОЛАЙ ЯНКОВ ДЕМИРОВ с ЕГН:690404ХХХХ

Данъчен адрес: с. Черковна, ул. „Девета“, №10

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на информационното табло в Община Дулово, Дирекция "Местни приходи", на адрес: гр. Дулово, ул. Васил Левски № 18,  за връчване на АУЗ (Акт за установяване на задължения)№588-1/12.08.2022 г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

 

Съобщението е публикувано и на интернет-страницата на Община Дулово  -   www.dulovo.bg

 

 

 

 

Дата на поставяне на съобщението: ………….2022 г.                      

Дата на сваляне на съобщението:  …………...2022 г.    

 

 

 

                                                                                       Сехер Юсуф:………………..          

                                                                                       Специалист „Местни приходи