Публични търгове чрез явно наддаване за продажба на следните имоти частна общинска собственост

14.10.2022 17:26

О Б Я В А

 

 

 

 

На основание Заповед № РД-04-557/14.10.2022 г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

1. На 07.11.2022г. да се проведат публични търгове чрез явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост:

1.1. Поземлен имот с ид. №81966.500.945 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черник, община Дулово, с площ на имота 809 /осемстотин и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: кв.2А, УПИ V-общ., с граници на имота: ПИ 81966.500.1038, ПИ 81966.500.692, ПИ 81966.111.58 и ПИ 81966.500.944. Имотът е описан в АЧОС №1883/16.09.2022г., вписан в Службата по вписванията с Вх. рег. №1356 от 19.09.2022г., акт № 34, том 6, и.п. 38607. При първоначална тръжна цена в размер на 4 096,00лв. /четири хиляди деветдесет и шест лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит в размер на 409,60лв. стъпка за наддаване 409,60лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

 1.2 Поземлен имот с ид. №81966.500.944 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черник, община Дулово, с площ на имота 1191 /хиляда сто деветдесет и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: кв.2А, УПИ VI-общ., с граници на имота: ПИ 81966.500.1038, ПИ 81966.500.945, ПИ 81966.111.58 и ПИ 81966.500.943. Имотът е описан в АЧОС №1877/18.08.2022г., вписан в Службата по вписванията с Вх. рег. №1170 от 19.08.2022г., акт № 90, том 5, и.п. 38462. При първоначална тръжна цена в размер на 6 030,00лв. /шест хиляди и тридесет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит в размер на 603,00лв. стъпка за наддаване 603,00лв. и начален час на провеждане 10,15ч.

1.3 Поземлен имот с ид. №81966.500.942 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черник, община Дулово, с площ на имота 1146 /хиляда сто четиридесет и шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: кв.2А, УПИ VIII-общ., с граници на имота: ПИ 81966.500.1038, ПИ 81966.500.943, ПИ 81966.111.58 и ПИ 81966.500.693. Имотът е описан в АЧОС №1875/18.08.2022г., вписан в Службата по вписванията с Вх. рег. №1168 от 19.08.2022г., акт № 88, том 5, и.п. 38460. При първоначална тръжна цена в размер на 5 802,00лв. /пет хиляди осемстотин и два лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит в размер на 580,20лв. стъпка за наддаване 580,20лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

1.4 Поземлен имот с ид. №81966.500.943 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черник, община Дулово, с площ на имота 1136 /хиляда сто тридесет и  шест/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: кв.2А, УПИ VII-общ., с граници на имота: ПИ 81966.500.1038, ПИ 81966.500.944, ПИ 81966.111.58 и ПИ 81966.500.942. Имотът е описан в АЧОС №1876/18.08.2022г., вписан в Службата по вписванията с Вх. рег. №1169 от 19.08.2022г., акт № 89, том 5. При първоначална тръжна цена в размер на 5 752,00лв. /пет хиляди седемстотин петдесет и два лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит в размер на 575,20лв. стъпка за наддаване 575,20лв. и начален час на провеждане 10,45ч.

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят по сметка на община Дулово: BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF към „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово.

3. Търговете ще се проведат в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4. Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00 часа на 28.10.2022 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1. Удостоверение за липса на задължение към НАП /издава се служебно/; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3.Документ за внесен депозит; 4. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търг чрез пълномощник.

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 21.11.2022 г. за повторни търгове със същите часове на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторените търгове се внасят до 17.00 часа на 14.11.2022 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

 

 

 

           14.10.2022 г.                                                   Общинска администрация Дулово           

           гр. Дулово