Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на министъра на отбраната ОХ-995/20.10..2022г.на Република България e обявенa 1(една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 32040 - Крумово

07.11.2022 14:57

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед на министъра на отбраната ОХ-995/20.10..2022г.на Република България e обявенa  1(една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 32040 - Крумово

 

 Вакантната длъжност е: Младши пилот в Четвърто авиационно звено- Кугар на Вертолетна

 авиационна ескадрила.

 Военно звание: лейтенант, старши лейтенант, капитан.

  Изискване за образование и квалификация: Висше военно училище,  специалност ,,Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“.

  Специфични изисквания на длъжността: Придобита специализация от ВВУ- ,,Летец-пилот“, завишени изисквания за физически и/или психически данни за работа в специфични условия –необходими за летец-пилот (медицинска годност за летателна работа).

  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

    4Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

    4Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от       

     реабилитацията.

    4Да  нямат друго гражданство.

    4Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.

    4Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от

        общ характер.

    4 На военна служба могат да се приемат и лица, които отговарят на изискванията  на

         чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

  • изпълнявали кадрова военна служба във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред;
  • кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им;
  • към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години  до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността(55 години за  младши офицери).
  • за длъжността може да кандидатстват и лица, които притежават по-високо военно звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, но са изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), докато са били на военна служба.

 

    Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

     Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра в срок до

           18.11.2022 г.

 

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет-

Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 0887 255 428