С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

21.11.2022 17:16

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 29.11.2022 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

 

  1.  Одобряване на план-сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2023г. /Вх.№ 389/25.10.2022г./.
  2. Приемане и утвърждаване на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Дулово за периода 2023-2024г  /Вх.№ 396/03.11.2022г./.
  3. Актуализиране на бюджета с одобрени допълнителни трансфери за увеличаване на целевата субсидия за капиталови разходи по бюджета на община Дулово за 2022 г. /Вх.№ 408/21.11.2022г./.
  4. Отчитане и приемане на инвестиции , извършени от  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2022 година, като част от договора с  Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра /Вх.№ 409/21.11.2022г./.
  5. Даване мандат и изразяване позицията на община Дулово в Общо събрание на Асоциацията по ВиК на област Силистра  /Вх. № 410/21.11.2022г./
  6. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, находящи се  в землищата на с. Секулово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, община Дулово, област Силистра, чрез продажба по реда на чл. 22а от Закон за насърчаване на инвестициите  /Вх.№ 412/21.11.2022г./
  7. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и план-схема за ПИ с ид. № 24030.501.9238 по КККР на гр. Дулово /Вх.№ 413/21.11.2022г./
  8. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с ид. № 53494.286.110 по КККР на с. Окорш /Вх.№ 414/21.11.2022г./

 

 1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово