До: „КАЛЕЯ – 2010“ ООД с БУЛСТАТ:2011ХХХХХ Данъчен адрес: с. Прохлада, ул. „Шеста“, №16

23.11.2022 07:14

Съобщение

                        по чл.32 от ДОПК

 

 

 

До: „КАЛЕЯ – 2010“ ООД с БУЛСТАТ:2011ХХХХХ

Данъчен адрес: с. Прохлада, ул. „Шеста“, №16

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на информационното табло в Община Дулово, Дирекция „Местни приходи“, на адрес: гр. Дулово, ул. Васил Левски №18,  за връчване на АУЗ (Акт за установяване на задължения) №583-1 / 12.08.2022г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

 

Съобщението е публикувано и на интернет-страницата на Община Дулово  -   www.dulovo.bg

 

 

 

 

Дата на поставяне на съобщението: ………….2022г.                      

Дата на сваляне на съобщението:  …………...2022г.    

 

 

 

                                                                                       Сехер Юсуф:………………..          

                                                                                       Специалист „Местни приходи