До: ДАНЧО ИЛИЕВ АСЕНОВ с ЕГН: 650429ХХХХ Данъчен адрес: с. Прохлада, ул. „Седма“, №2

23.11.2022 07:16

Съобщение

                        по чл.32 от ДОПК

 

 

 

До: ДАНЧО ИЛИЕВ АСЕНОВ с ЕГН: 650429ХХХХ

Данъчен адрес: с. Прохлада, ул. „Седма“, №2

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на информационното табло в Община Дулово, Дирекция „Местни приходи“, на адрес: гр. Дулово, ул. Васил Левски №18,  за връчване на АУЗ (Акт за установяване на задължения) №580-1 / 27.07.2022г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

 

Съобщението е публикувано и на интернет-страницата на Община Дулово  -   www.dulovo.bg

 

 

 

 

Дата на поставяне на съобщението: ………….2022г.                      

Дата на сваляне на съобщението:  …………...2022г.    

 

 

 

                                                                                       Сехер Юсуф:………………..          

                                                                                       Специалист „Местни приходи