ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ С ГАЛЕРИЯ - ДУЛОВО гр. Дулово ул. "Васил Левски"№26 ОБЯВЯВА КОНКУРС

28.11.2022 17:23

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ С ГАЛЕРИЯ - ДУЛОВО

гр. Дулово ул. "Васил Левски"№26

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за избор на 1 щатна бройка на  длъжност "Уредник"  в отдел "Етнография" на постоянен трудов договор, пълно работно време, 6 месеца изпитателен срок

КОД ПО НКПД: 26216004

 

1. Кратко описание на длъжността:

 • Издирва, проучва, регистрира и идентифицира движими културни ценности, материали и документи, датиращи от периода на новата и съвременната българска история.
 • Извършва научно-изследователска работа и публикува резултатите от нея.
 • Съставя описи на музейни ценности по инвентарна книга.
 • Извършва първична обработка на материалите на Научния архив като ги разпределя по теми и прави описи.
 •  Организира временни и постоянни музейни експозиции и участва в уреждането им.
 • Изнася беседи в музейните експозиции.
 • Предава музейни експонати за реставрация, консервация и заснемане.
 • Познаване на нормативната уредба (закони и правилници), свързани с музейното дело в България и опазване на културното наследство
 • Изпълнява екскурзоводска дейност, на места и паметници с културно-историческо значение находящи се в територията на община Дулово.

2. Място на работа: Исторически музей с галерия-Дулово

3.  Минимални и специфични изисквания за длъжността:

 • Образование – висше
 • Образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър”
 • Области на висшето образование – хуманитарни науки по специалности „История”, „Етнология“, „Науки за културата” и други, свързани с историята като наука и с опазването на културно-историческото наследство.

 

2. Владеене на компютърните програми Word, Excel, Power point и работа с интернет.
 

 

4. Като предимства се считат:

 • Професионален опит по специалността;
 • Образователно-квалификационна степен ”магистър-история” със специализация по етнография;
 • Свободно владеене на чужд език (английски или друг).

 

5. Документи за кандидатстване:

1. Писмено заявление за участие в конкурс (свободен текст);
2. Професионална автобиография – оригинал;
3. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен (копие);
4. Документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, осигурителна, служебна книжка – копие) ;
5. Документ за обучение по компютърните програми Word, Excel и работа с Интернет (ако има такъв, копие) ;
5. Документ за допълнителна квалификация (ако има такава – копие);
6. Документ за самоличност (копие);

7. Свидетелство за съдимост;

8. Медицинско свидетелство.
 

6. Лични качества:

• Отговорност;
• Лоялност;
• Умение за работа в екип;
• Инициативност;
• Комуникативност;
• Адаптивност и др.

7.  Начин на провеждане:

І-ви етап: подбор по документи
ІІ-ри етап: Интервю-събеседване с кандидатите.  Събеседване по културно-историческо наследство на град Дулово, проверка на познанията за нормативна уредба и др.
Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат поканени на събеседване и  ще бъдат допълнително информирани за дата, час и място на провеждане на събеседването.

 

Документите за участие са подават лично в Исторически музей с галерия-Дулово  в сградата на музея, намираща се в гр. Дулово ул. „Васил Левски“ №26, всеки ден от  8:30 – 12:30 ч. и от 13:00 – 17:00 ч. в 5 (пет) дневен срок от датата на публикуване на обявата.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя характеристиката на длъжността, за да се запознаят с нея.

Резултатът от подбора се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

За допълнителна информация: тел.: 08642/ 32 72, 0882 361269