С Ъ О Б Щ Е Н И Е

27.11.2012 17:11

Община Дулово, област Силистра, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди :


1. Заповед № 899/ 26.11.2012 год. на Кмета на Община Дулово за одобряване на скица – предложение и разрешаване възлагане изработването на проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ ІХ, пл.№ 957 в квартал 59 по действащия план на град Дулово ( идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.1982 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дулово ), с цел поставяне вътрешна регулационна линия на имота в съответствие със съществуващата кадастрална граница между поземления имот и урегулиран поземлен имот VІІІ, пл.№ 957, квартал 59 ( идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.1981 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дулово ) - прилагане на разпоредбите на § 8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.

2. Заповед № 900 / 26.11.2012 год. на Кмета на Община Дулово за одобряване на скица – предложение и разрешаване възлагане изработването на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ Х, пл.№ 43 „ За склад на СД „ Вторични суровини ” в квартал 8 по действащия план на град Дулово – промишлена зона - юг, с цел поставяне регулационни линии в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлен имот с идентификатор 24030.501.3120 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дулово и указване начин на застрояване.

3. Заповед № 901 / 26.11.2012 год. на Кмета на Община Дулово за одобряване на задание, обосноваващо необходимостта от изработване на проект и разрешаване възлагане изработване на проект на ПУП – парцеларен план,

с цел кабелно ел.захранване на БКТП 1 х 400 kvA за обект : „ Силозно стопанство за съхранение на зърнени храни и навеси за паркиране на селскостопанска техника ”, находящ се в поземлен имот № 182425 по плана на землището на село Секулово – стопански двор, местността „ Край село ”.

4. Заповед № 903 / 26.11.2012 год. на Кмета на Община Дулово за одобряване на задание, обосноваващо необходимостта от изработване на проект и разрешаване възлагане изработване на проект на ПУП – парцеларен план,

с цел прокарване на захранващ водопровод и кабелно ел.захранване на БКТП 1 х 250 kvA за обект : „ Силозно стопанство за съхранение на зърнени храни ”, находящ се в поземлен имот № 056210 по плана на землището на село Межден – стопански двор, местността „ Сая Юртлук ”.

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 – дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Силистра чрез Община Дулово.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ