С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

12.12.2022 14:29

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 20.12.2022 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на годишен план за ползване на дървесина за  2023 година  в горски територии собственост на община Дулово /Вх.№ 433/05.12.2022г./.
  2. Утвърждаване на Ценоразпис за продажба на обли дървени материали по сортименти от временен склад в горски територии собственост на Община Дулово /Вх.№ 435/07.12.2022г./.
  3. Даване на съгласие община Дулово да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз  /Вх.№ 437/08.12.2022г./.
  4. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община  Дулово за 2023 г. /Вх.№ 441/09.12.2022г./.
  5. Приемане на Културен календар на община Дулово за 2023г.  /Вх.№ 442/09.12.2022г./.
  6. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по регулационния план на село Полковник Таслаково /Вх.№ 443/12.12.2022г./.
  7. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот по регулационния план на с. Водно /Вх.№ 444/12.12.2022г./.
  8. Прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на поземлен имот находящ се в гр. Дулово /Вх.№ 445/12.12.2022г./.
  9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот по регулационния план на с. Боил /Вх.№ 446/12.12.2022г./.
  10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот по регулационния план на с. Окорш  /Вх.№ 449/12.12.2022г./.
  11. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралната на с. Черковна /Вх.№ 450/12.12.2022г./.
  12. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване по КККР на с. Черковна /Вх.№ 447/12.12.2022г./.
  13. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване по КККР на с. Поройно /Вх.№ 448/12.12.2022г./.
 2. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 3. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово