Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-1132/05.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за служба в Доброволния резерв, които могат да се заемат от български граждани освободени от воен

13.12.2022 17:44

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-1132/05.12.2022 г.

на министъра на отбраната на Република България  са обявени длъжности за служба  в Доброволния резерв, които могат да се заемат от български граждани освободени от  военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс

 

Обявените длъжности  са в следните военни формирования:

 • За Централно военно окръжие –общо 126 длъжности:
 • 2 длъжности във Военно окръжие I степен- Русе
 • 5 длъжности във Военно окръжие II степен- Велико Търново
 • 2 длъжности във Военно окръжие II степен- Габрово
 • 3 длъжности във Военно окръжие II степен- Разград
 • 2 длъжности във Военно окръжие II степен- Силистра
 • 9 длъжности във Военно окръжие I степен- Пловдив
 • 1 длъжност във Военно окръжие II степен- Кюстендил
 • 8 длъжности във Военно окръжие II степен- Пазарджик
 • 3 длъжности във Военно окръжие II степен- Смолян
 • 9 длъжности във Военно окръжие I степен- Варна
 • 3 длъжности във Военно окръжие II степен- Добрич
 • 7 длъжности във Военно окръжие II степен- Шумен
 • 3 длъжности във Военно окръжие I степен- Плевен
 • 2 длъжности във Военно окръжие II степен- Видин
 • 10 длъжности във Военно окръжие II степен- Враца
 • 1 длъжност във Военно окръжие II степен- Ловеч
 • 9 длъжности във Военно окръжие II степен- Монтана
 • 10 длъжности във Военно окръжие I степен- Стара Загора
 • 9 длъжности във Военно окръжие II степен- Бургас
 • 3 длъжности във Военно окръжие II степен- Ямбол
 • 2 длъжности във Военно окръжие II степен- Хасково
 • 14 длъжности във Военно окръжие I степен- София
 • 5 длъжности във Военно окръжие II степен- Благоевград
 • 4 длъжности във Военно окръжие II степен- Перник

 

 •  За Военноморските сили-общо 29 длъжности
 • 10 длъжности във военно формирование 22480-Бургас
 • 5 длъжности във военно формирование 18360-Бургас
 • 4 длъжности във военно формирование 22580- Варна
 • 9 длъжности във военно формирование 38010- Варна
 • 1 длъжности във военно формирование 56080- Варна

 

 

 

 

 

 • За Сухопътни войски-общо 1387 длъжности:
 • 233 длъжности в Гарнизон Асеновград
 • 60 длъжности в Гарнизон Белене
 • 70 длъжности в Гарнизон  Пловдив
 • 74 длъжности в Гарнизон -Шумен
 • 26 длъжности във военно формирование 22220-Сливен
 • 180 длъжности във военно формирование 26260-Сливен
 • 8 длъжности във военно формирование 32420- Русе
 • 12 длъжности във военно формирование 22160-Плевен
 • 53 длъжности във военно формирование 42800-Плевен
 • 15 длъжности във военно формирование 42600- Мусачево
 • 55 длъжности във военно формирование 24150- Стара Загора
 • 30 длъжности във военно формирование 24620-Свобода
 • 34 длъжности във военно формирование 28610-София
 • 24 длъжности във военно формирование 57250-София
 • 193 длъжности във военно формирование 26400- Благоевград
 • 202 длъжности във военно формирование 54990- Враца
 • 118 длъжности във военно формирование 28330- Смолян

 

Подробно с вакантните длъжности за служба в доброволния резерв може да се запознаете в сайта на ЦВО, в профила ни във Фейсбук, на място във Военно окръжие II степен- Силистра и в Офисите за военен отчет в общини Тутракан, Дулово и Кайнарджа

 

  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

   4Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.

   4Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за  служба в доброволния резерв.

   4Да притежават  образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

   4Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

   4Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

   4Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание ,,Уволнение“.

   4Към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им остават не по-малко от 2 (две) години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв.

       Пределна възраст за служба в доброволния резерв, е както следва:

       - За войници(матроси)-55 години.

       - За сержанти(старшини), офицерски кандидати, младшите офицери и старшите офицери-

          60 години.

       - За офицерите с висши военни звания-65 години.

     4Да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко

        подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не  са отсрочени от повикване във въоръжените сили

        при мобилизация  

 

Българските граждани освободени от военна служба и желаещи да кандидатстват за служба

в доброволния резерв, подават заявление до началника на Военно окръжие II степен-

Силистра, за избрана от тях длъжност обявена със заповед на министъра на отбраната на

Република България № ОХ-1132/05.12.2022 г. като прилагат следните документи:

 

 1. Автобиография.
 2. Копия от документи за придобита образователна- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
 3. Копие на документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит.
 4. Свидетелство за съдимост- за работа в Министерството на отбраната.
 5. Декларация, че нямат друго гражданство освен българско.
 6. Декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение.
 7. Декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско

военно звание от притежаваното от тях в запаса(при наличие на несъответствие).

 1. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни.
 2. Служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу кандидата няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
 3.  Копие от военноотчетна книжка.
 4.  Заверено копие от Протокол от годишен профилактичен медицински преглед

(за освободените от военна служба преди по-малко от една година от датата на подаване на документите).

 1.  Експертно решение удостоверяващо годността за служба в доброволния резерв, издадено от ЦВМК към  ВМА ( за лицата, които не са предоставили  Протокол от годишен профилактичен медицински преглед или е изминало повече от една година от освобождаване от военна служба), кандидатите ще бъдат изпратени на медицински прегледи в МБАЛ – Варна към ВМА.
 2.  Протокол за психологична пригодност, издаден от ЛПЗП към ВМА( за лицата, които не са предоставили  Протокол от годишен профилактичен медицински преглед или е изминало повече от една година от освобождаване от военна служба), кандидатите ще бъдат изпратени на тест за психологична пригодност във ВМА – София.
 3.  Други документи в съответствие с изискванията на длъжността.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област

Силистра, подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа в срок до

 27.10.2023 г.

Адреси и телефони за информация:

 

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет-

Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Д. Дончев” №2

телефон 0887 255 428