Кандидатствай в Резерва на Въоръжените сили на Република България

13.12.2022 17:46

Службата на българските граждани в доброволния резерв е служба с особено предназначение , свързана  сотбраната и сигурността на Република България.

   За всяка навършена година на разположение за активна служба, резервистът получава възнаграждение в размер на едно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност, за която е сключен договорът и присвоеното воинско звание. Възнагражденията се изплащат през месеца, следващ месеца на навършването на годината, на разположение за активна служба от резервиста.

   За времето на разположение за активна служба резервистите имат право на:

       -   Предимство при кандидатстване за приемане на военна служба, при равни други условия.

       -  При постъпване на обучение във висшите военни училища, при равни други условия.

       - Ползване на болниците на Министерството на отбраната за  долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

       -  Ползване на почивните бази на Министерството на отбраната при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

    По време на активна служба трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от страна на рабодателя(органа по назначаване).