ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВИ ОБЩАТА РАМКА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

16.12.2022 07:25

В периода 16 ноември – 15 декември 2022 г., екипът на Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) посети всички общини от област Силистра и проведе информационни срещи с участието на представители на местните власти, читалища, организации и институции, граждани, медии. Събитията бяха част от Националната инициатива на Мрежата от ОИЦ в България за 2022 г., посветена на Новия програмен период 2021-2027. Пред заинтересованите страни бе представена общата финансова рамка, както и направленията, по които ще бъдат инвестирани европейските средства в България.

С над 23 млрд. лева от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) ще разполага през този програмен период страната ни за постигане на ресурсно-ефективна и конкурентоспособна икономика, за засилване на научноизследователските и иновационни дейности, за устойчиво управление и използване на природните ресурси, за подобряване на транспортна свързаност, развитие на човешкия капитал и интегрирано развитие на регионите. Целите, заложени в Споразумението за партньорство, ще бъдат постигнати чрез изпълнението на 10 програми: „Развитие на регионите“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“, „Храни и основно материално подпомагане“, „Околна среда“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Транспортна свързаност“, „Морско дело, рибарство и аквакултури“ и „Техническа помощ“.

По Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 са планирани над 3,5 млрд. лв. за интегрирано градско и регионално развитие. Програмата ще се изпълнява чрез интегриран териториален подход, насърчаващ партньорството между различни заинтересовани страни на местно ниво, за ефективното използване и развитие на потенциала на всеки регион. Планираните мерки са насочени към обновяване и модернизация на пътна, образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, енергийна ефективност и устойчива градска мобилност, развитие на туризъм и спорт, мерки за насърчаване на икономическата активност и др. Допълнителни 3.1 млрд. лв. по приоритета за справедлив преход ще бъдат ориентирани към преодоляване на социално-икономическите последствия от прехода към климатична неутралност на въглищните райони в страната: Стара Загора, Перник и Кюстендил.

Чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 ще бъде осигурена подкрепа на пазара на труда, включително по отношение на младежката заетост, социалното включване и равните възможности. Ще бъдат осигурени условия за включване на безработни лица, хора в неравностойно положение и младежи в обучения, квалификация, стажуване и осигуряване на работа. Планирани са средства за развитие на предприемачеството, социалната икономика и повишаване на конкурентоспособността на социалните предприятия. Общият бюджет на програмата е над 3,8 млрд. лв.

Програма „Образование“ 2021-2027 е фокусирала своята подкрепа върху насърчаването на равния достъп до качествено и приобщаващо образование и обучение, стимулиране на ученето през целия живот, насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности. За постигането на тези цели ще бъдат инвестирани близо 1,9 млрд. лв. Предвидена е интензивна работа с родителите и активна политика срещу тормоза и агресията в училищата. Ще продължи процесът по ограмотяване на лицата над 16 г. с основно или по-ниско образование. Системите за професионално и висше образование ще бъдат модернизирани спрямо нуждите на пазара, както и ще се подкрепи развитието на академичния състав във висшите училища и научните организации.

Програма „Храни“ 2021-2027 е насочена към преодоляване на проблема с материалните лишения и към осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност и социална изолация. На най-уязвимите групи ще бъде осигурен топъл обяд, както и пакети с хранителни стоки и хигиенни материали. За новородени деца от бедни и рискови семейства ще бъдат закупени пакети с базови продукти, а за осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години ще бъдат осигурени ваучери за детска кухня.

С бюджет от 3,5 млрд. лв. Програма „Околна среда“ 2021-2027 ще подобри ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, ще подпомогне управлението на отпадъците и опазването на биоразнообразието, както и ще насочи ресурси към превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари. Целта е постигане на по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска.

Подкрепата от 3 млрд. лв. по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 ще бъде фокусирана върху внедряването на иновации, процеса по дигитализация, повишаването на киберсигурността, увеличаването на експортния потенциал на предприятията. Ще бъде подкрепена модернизацията на семейните предприятия и тези от творческите индустрии и занаятите. Над 1 млрд. лв. ще бъдат насочени за по-голяма енергийната самостоятелност на предприятията, за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на нови зелени поточни линии, подобряване на рециклирането, намаляване на опасните вещества и др.

Новата Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 ще подкрепи устойчивото развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, международното научно сътрудничество и трансфера на технологии и знания. Целта е ускоряване навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, както и подобряване на киберсигурността. Бюджетът на програмата е над 2,1 млрд. лв.

Общият бюджет на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 е 1,9 млрд. лв., а с най-малък бюджет са Програмите „Морско дело, рибарство и аквакултури“ 2021-2027 и „Техническа помощ“ 2021-2027.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.