ИНФОРМАЦИЯ  за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Дулово

16.12.2022 17:19
                                     
ИНФОРМАЦИЯ        
за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Дулово      
         
Задължено лице: Община Дулово п.к: 7650 ЕИК: 000565416 Адм. област: Силистра                
Адрес: гр. Дулово п.к: 7650 ж.к/кв……………………………………………………… ул. "Васил Левски" № 18        
Представляващ: д-р Юксел Ахмед - Кмет тел. 086423000 E-mail: dulovokmet@abv.bg        
Лице за контакт: Гюнай Незир - Нач. с-р УТЗЕИ тел./GSM 0885921979 E-mail: proekti_dulovo@abv.bg        
Информация за програмата Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници
биогорива в Община Дулово
  2017 - 2019г.
Отчетна година 2022        
                                     
                                     
ИЗПЪЛНЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ ПРЕЗ ГОДИНАТА    
Собственост на проекта Начална и крайна дата на мярката Вид енергия от ВИ  Вид произведена енергия от ВИ Инсталирана мощност Годишно производство ОЦЕНКА НА ЕФЕКТA Източници на финансиране Инвестиции общо Дялово участие на общината Забележки    
СПЕСТЕНИ ГОРИВА               Спестени енергии годишно ОБЩО
горива и енергии
Спестени средства  Спестени емисии CO    
Количество Вид гориво Ел.
енергия
Топл.
енергия (ТЕЦ)
   
държавна, общинска, частна, смесена  -  (избира се от падащо меню)  -  kW KWh/год. t/год.; 1000nm3/год. (избира се от падащо меню) KWh/год KWh/год KWh/год. лв./год. тона/год. (избира се от падащо меню) лв. % -    
Наименование на мярката:      
              -     0,0   0            
Наименование на мярката:      
              -     0,0   0            
Наименование на мярката:      
              -     0,0   0            
Наименование на мярката:      
              -     0,0   0            
Наименование на мярката:      
              -     0,0   0            
Наименование на мярката:      
              -     0,0   0            
Наименование на мярката:      
              -     0,0   0            
Наименование на мярката:      
              -     0,0   0            
Наименование на мярката:      
              -     0,0   0            
Наименование на мярката:      
              -     0,0   0            
                                     
ПЛАНИРАНИ/ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ И НА БИОГОРИВА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ    
ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ
(избира се от падащо меню)
ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА Източник на финансиране Забележки    
1.            
   
2.            
   
3.            
   
4.            
   
5.            
   
6.            
   
7.            
   
8.            
   
                                     
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВА В ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ          
Вид на горивото Количество с примеси
L
Вид на примеса Количество на примеса в литри Забележка          
Биодизел, L Биоетанол, L          
Дизелово гориво 0   0              
Бензин 0     0            
                                     
ОЦЕНКИ ЗА НАЛИЧНИЯ И ПРОГНОЗНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА МЕСТНИ РЕСУРСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК    
ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗЕВИ
(избира се от падащо меню)
ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА Източник на финансиране Забележка    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                     
                                     
                                     
              Дата : 15.12.2022г.     Име и фамилия на представляващия:        
                                     
              (дд/мм/ггггг)         /д-р Юксел Ахмед/          
                                     
                        Подпис:             
Прикачени файлове