ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТ ЗА ЮРИСКОНСУЛТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДУЛОВО

29.11.2012 17:22

Днес, 29.11.2012 г. в гр.Дулово, в сградата на Общинска администрация, гр.Дулово от 10:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със заповед №852/12.11.2012 г. на Кмета на община Дулово за класиране на кандидатите от проведения тест за длъжността Юрисконсулт в Сектор “Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки”.

На заседанието присъстваха:

Председател: Юксел Исмаил – Зам. кмет в община Дулово

Членове:
1. Рейхан Узунов – Секретар на община Дулово
2. Светла Господинова – Директор Дирекция „Финанси”

3. Пламен Иванов – Правоспособен юрист

4. Фатме Накиева – Гл. спец. „Човешки ресурси”

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Проверка на тестовете от всички членове на конкурсната комисия.

След извършване на оценката от членовете на комисията резултатите са следните:

За длъжността Юрисконсулт в Сектор „Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки”:

"Име, презиме и фамилия", "Брой точки", "Оценка":

1. Гергана Росенова Игнатова , 30 точки, оценка - 90 ;


2. Дилек Мустафа Байрам, 15 точки, оценка - 45 ;

3. Марийка Никова Попова, 15 точки, оценка - 45 ;2. Въз основа на получените резултати от решаването на теста и съгласно приетия с протокол начин на оценяване на резултатите, конкурсната комисия реши:

допуска до интервю:

1. Гергана Росенова Игнатова


Не допуска до интервю:

1.Дилек Мустафа Байрам
2.Марийка Никова Попова