С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

24.01.2023 14:39

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 31.01.2023 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища, съгласно Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за стопанската 2022-2023 година /Вх.№ 05/09.01.2023г./.
  2. Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022г. /Вх.№ 11/19.01.2023г./.
  3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2023 г. /Вх.№ 12/19.01.2023г./.
  4. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по регулационния план на село Прохлада /Вх.№ 15/19.01.2023г./.
  5. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план на гр. Дулово /Вх.№ 19/19.01.2023г./.
  6. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот по регулационния план на с. Правда /Вх.№ 14/19.01.2023г./.
  7. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот по регулационния план на с. Чернолик /Вх.№ 16/19.01.2023г./.
  8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот по регулационния план на с. Вокил /Вх.№ 17/19.01.2023г./.
  9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот по регулационния план на с. Черник /Вх.№ 18/19.01.2023г./.
  10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот по регулационния план на с. Черковна /Вх.№ 30/23.01.2023г./.

 

 1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 2. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово