Информация за изпълнение на дейностите по Проект "Патронажна грижа + - Компонент 2 в община Дулово"

16.02.2023 15:25

Изпълнението на дейностите по Проект №BG05M9OP001-6.004-0166 "Патронажна грижа + - Компонент 2 в община Дулово", по процедура BG05M9OP001-6.004 "Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ приключи на 02.02.23година. 

В продължение на 6 месеца, проектните дейности осигуряваха подкрепа на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина до 2 часа на ден. 

Общо 30 социални асистенти, медицинска сестра и психолог предоставяха на 126 потребители:

1.Мобилни интегрирани здравно-социални услуги /медицински услуги, като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарствата и др.; оказване на помощ в дома за дребни социално-битови услуги-помощ при лична хигиена, поддържане хигиена на дома, социални контакти и др./;

2.Психологическа подкрепа, консултиране;

3.Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция). 

 

Изпълнението на проектните дейности улесни достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер, са изключени от социалния живот  и са изложени на риск от заразяване с COVID-19.