Съобщение за Анализ и предложение

20.02.2023 17:17

Изх.№

Дата:

 

До

Заинтересованите лица

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.2  и чл.28 от Закона за нормативните актове, предлагам на вниманието на жителите на община Дулово, Проект  на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет  и   Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.

Проектът е придружен от мотиви за приемане на  Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет  и   Предложение за планиране на           социалните услуги на общинско и областно ниво.

Предложения и становища по проекта се приемат  в деловодството на общината и на email: dulovokmet@abv.bg в срока по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, считано от 20.02.23г. до 21.03.23г.

 

Д-р Юксел Ахмед

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО