С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

20.02.2023 17:21

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 28.02.2023 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

 

    1. Предоставяне на финансова помощ за подпомагане на пострадалите от земетресението в Република Турция /Вх.№ 50/13.02.2023г./.
    2. Приемане на Стратегически план и Годишен план за дейността на Звено „Вътрешен одит“ в община Дулово  за периода 2023-2025 г.  /Вх.№ 48/10.02.2023г./.
    3. Даване съгласие за предоставяне за ползване на мери  и пасища от общинския поземлен фонд за стопанската 2023 година /Вх.№ 56/17.02.2023г./

 

  1. Докладна записка от инж. Невхис Мустафа-председател на ОбС-Дулово, относно приемане на Въпросник за самооценка и Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2022 год. на общинските търговски дружества „МБАЛ-Дулово“ ЕООД и „СОЧ“ ЕООД – гр. Дулово /Вх.№ 45/09.02.2023г./.

 

  1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

  1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово