Обява за прием на документи за ползване на услугата „Топъл обяд“

24.02.2023 03:16

Обява за прием на документи за ползване на услугата „Топъл обяд“

EU.png (85×86)

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд”

ОБЩИНА ДУЛОВО ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“ 

ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFPR003-1.001 “ТОПЪЛ ОБЯД“  НА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

Община Дулово разработва проектно предложение по процедура, чрез директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

След кандидатстване и одобрение на заявлението по процедурата, ще се даде възможност на най-нуждаещите се лица от уязвимите групи на територията на община  Дулово да бъдат подпомогнати с предоставяне на безплатен топъл обяд. Услугата ще се предоставя ежедневно, в работни дни на 150 лица в територията на община Дулово и ще включва осигуряване на топъл обяд (супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт), както и реализиране на съпътстващи мерки.

Очаквано стартиране на дейностите по проекта: 01.03.2023 г.

Съгласно изискванията и в съответствие с целите на операцията, допустимите целеви групи са:

  1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са в затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. Скитащи и бездомни лица;
  6. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на §1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Основните цели на операцията са:

  • Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава;
  • Осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация;
  • Справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ;
  • Смекчаване и намаляване на бедността и преодоляване на социалното изключване.

 

Във връзка с гореизложеното Община Дулово уведомява всички заинтересовани лица, че започва прием на заявления – декларации за ползване на услугата „Топъл обяд" на територията на община Дулово

Всички лица, желаещи да ползват услугата, следва да попълнят и подадат заявление – декларация /Приложение №1/ и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложение 6/.

Към заявлението следва да бъдат приложени и следните документи:

– Документ за самоличност /за справка/;

– Копие ЕР на ТЕЛК и оригинал/ за справка/.

Заявленията ще се приемат всеки делничен ден в Деловодството на Направление "Социални услуги" към Община Дулово на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 11, ет. 1, стая № 1 от 09:00 до 17:00 часа. през целия период по изпълнението на дейностите по проекта, както и в кметства и кметски наместничества на територията на община Дулово.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Дулово, като заявленията и придружаващите ги документи ще се разглеждат и от специално създадена комисия, назначена от Кмета на Община Дулово, която ще изготви окончателен „Поименен списък на потребителите на социалната услуга“ и „Поименен списък на чакащите лица“, които ще бъдат включени в услуга в случай на отпадане или отказ на някой от потребителите.