С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

09.03.2023 16:43

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 14.03.2023 год. /вторник/ от 11.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.3.7 по КККР на с. Грънчарово /Вх.№ 69/06.03.2023г./.
  2.  Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.32.36 по КККР на с. Колобър /Вх.№ 70/06.03.2023г./.
  3. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.3.37 по КККР на с. Грънчарово /Вх.№ 71/06.03.2023г./
  4. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.2.30 по КККР на с. Грънчарово /Вх. № 72/06.03.2023г./
  5. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.2.34 по КККР на с. Грънчарово /Вх. № 73/06.03.2023г./
  6. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.2.35 по КККР на с. Грънчарово /Вх. № 74/06.03.2023г./
  7. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с ид. № 24030.121.9 по КККР на гр. Дулово /Вх. № 75/06.03.2023г./
  8. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралната карта на гр. Дулово /Вх. № 78/09.03.2023г./

 

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово