З А П О В Е Д № РД-04-212/10.04.2023г.

10.04.2023 17:15

З А П О В Е Д

                               

 № РД-04-212/10.04.2023г.

 

 

 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.19, ал.3, т.5 от Закона за управление на отпадъците и във връзка, че на територията на Община Дулово няма изградена строителна площадка за събиране на строителни отпадъци, както и фирмата по сметосъбиране не разполага с  контейнери за събиране на строителни отпадъци

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

 

 

 

Площадка за депониране на строителни отпадъци от СМР в Регионално депо – Силистра. Физическите и юридическите лица на територията на Община Дулово следва да организират изхвърлянето на генерираните отпадъци на определеното депо.

 

 

 

 

 

 

Д-Р  ЮКСЕЛ  АХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО