Публичен явен търг за отдаване под наем

26.04.2023 17:51

 О Б Я В А

 

 

 

 

На основание Заповед № РД-04-237 / 26.04.2023 г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

1. На 17.05.2023 г. да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот публична общинска собственост:

          1.1. Терен с площ 6 кв.м. в северната страна на сграда с кадастрално означение №24030.501.1947.2, находящ се в ПИ №24030.501.1947 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дулово, АПОС № 1520 / 17.09.2015г., с предназначение – за монтиране на метално външно стълбище /временно преместваемо съоръжение/. Първоначалният годишен наем в размер на 182,88лв. /сто осемдесет и два лева осемдесет и осем стотинки/ без ДДС, депозит за участие в търга 18,28 лв. и стъпка на наддаване 18,28 лв., при първоначален час на провеждане 10:00 часа.

2. Депозит за участие в търга се внасят по сметка на община Дулово: BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF към „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово.

3. Търгът ще се проведе в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4. Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внася до 17.30 часа на 10.05.2023 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 31.05.2023 г. за повторни търгове със същите часове на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторените търгове се внасят до 17.30 часа на 23.05.2023 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

           26.04.2023 г.                                                   Общинска администрация Дулово           

           гр. Дулово