Грижа в дома в община Дулово

03.05.2023 15:02

На 28.04.2023г.в община Дулово се състоя пресконференция, на която бе представен подписаният от община Дулово договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0204 “Грижа в дома в община Дулово“, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Кметът на община Дулово д-р Юксел Ахмед откри пресконференцията , като изказа благодарност към работата на екипите на всички социални услуги,  които осигуряват подкрепа към най- уязвимите групи от нашето общество.

Целите на проекта представи г-жа Доротея Тотева – зам.-кмет и ръководител на проекта, заедно с нейния екип – г-жа Пенка Томова и г-жа Фатме Накиева.

Общата стойност на проекта е 1 127470.06 лева., като услугите се предоставят за периода от 03.05.2023 - 03.05.2024г. Обхванати – 211 лица от целевите групи - възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

Проектът цели да се подобри качеството на живот и възможностите за социални включване на хора с увреждания и възрастни хора , чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Доставчик на здравно-социалната услуга от общ икономически интерес е сектор „Хуманитарни дейности“ в община Дулово.

         Допустими дейности по настоящата процедурата са:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
  • Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост;
  • Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

 

Конкретните услуги за всеки потребител се определят на база на идентифицираните нужди на лицата от целевите групи, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности.

За предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги потребителите не заплащат такса.

 

2

 

1

 

2

                                            Проект  BG05SFPR002-2.001-0204-С01“ Грижа в дома в община Дулово“

Процедура BG05SFPR002-2.001“Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд+ чрез Програмата „ Развитие   на човешките ресурси“ 2021-2027г.