ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2023 г.

19.05.2023 17:21

УТВЪРДИЛ:……………………..

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на Община Дулово

 

СЪГЛАСУВАЛ: …………………

ГАБРИЕЛА МИТКОВА

Началник на РУО - Силистра

 

ОДОБРИЛ:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. Дулово

Решение № …………………………………………..

 

ГОДИШЕН ПЛАН

 НА

ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2023 г.

 

 

 

Оперативни цели

Мярка

Дейност

Отговорни институции

Финансиране

 

 

 

 

 

По оперативна цел 1: Осигуряване във всяка образователна институция на процес и среда на учене, които премахват в максимална степен пречките пред ученето и създават възможности за развитие и изява на децата и учениците чрез предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

 

1.1.Навременно идентифициране на нуждата от оценяване на индивидуалните потребности на децата и учениците във всички етапи на образователния процес и прилагане на качествен инструментариум при оценяването.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Прилагане на формите за обща подкрепа за личностно развитие на ниво образователна институция в разнообразието, пълнотата, взаимното допълване и гъвкавостта, предвидени в нормативната уредба.

 

 • Извършване на ранно оценяване (скрининг) в ДГ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата от 3 до 3 години и 6 месеца (чл. 8 - 11 на Наредба за приобщаващото образование).
 •  Извършване на оценка на риска от обучителни затруднения на децата на 5 и 6 годишна възраст в рамките на установяването на готовността на детето за училище по чл. 10 от Наредбата за приобщаващо образование.
 •  Прилагане в училищата и детските градини на формата на обща подкрепа екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти за разпознаване на обучителни трудности у децата и учениците съгласно чл. 13, т.1, 15, т. 1, чл. 16 и 29 на Наредба за приобщаващото образование.

- Прилагане в образователните институции на инструментариум за установяване на обучителни затруднения и нужда от допълнително обучение, разработен по проекти на МОН по ОП НОИР (BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване към системата на предучилищното образование“).

- Прилагане на модели и инструменти за приобщаващо образование, разработени по проект на МОН по ОП НОИР BG05M2OP001-3.018-0001Подкрепа за приобщаващо образование - модел на функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със СОП и с хронични заболявания, във връзка с прилагането на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на децата; инструмент за идентифициране на маркери на риск при децата и учениците; инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им.

 

- Дейности по обща подкрепа в детските градини по чл. 13 на Наредба за приобщаващото образование, вкл. и допълнителни обучения по български език.

 • Дейности по обща подкрепа в училищата по чл. 15 на Наредба за приобщаващото образование – допълнително консултиране по учебни предмети, библиотечно –информационно обслужване, грижа за здравето, поощряване с материални и морални награди.
 • Организиране на допълнителни обучения в училищата за компенсиране на обучителни дефицити по чл. 27 и 29 на Наредба за приобщаващото образование, вкл. и по БЕЛ като чужд за записани в образователните институции деца на бежанци и/или мигранти. Допълнителни обучения ще бъдат финансирани по проект на МОН „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027, финансирана от ЕС.

- Прилагане на общата подкрепа по логопедична работа в училищата и детските градини.

- Организиране на обща подкрепа за личностно развитие по чл. 15, т. 6 на Наредба за приобщаващото образование - кариерно ориентиране и консултиране, вкл. и по проект на МОН „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027, финансирана от ЕС; представяне на учениците и родителите на утвърдения държавен план – прием в VІІІ клас за предстояща учебна година и дейности на приемащите след VІІІ клас училища за представяне на своите профили и специалности от професии; дейности в Часа на класа по проекта на КНСБ „Моето първо работно място“ (за ученици в ХІІ клас).

 

Директори на ДГ и РЦПППО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори на ДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори на училища, ДГ и РЦПППО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори на училища и ДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори на ДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори на училища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори на училища

 

 

 

В рамките на бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджетите

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Организиране в образователните институции на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Дейности в училищата по проект на МОН „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027, финансирана от ЕС;

 • Дейност на екипите за подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР). Развитие на капацитета на ЕПЛР.

- Взаимодействие и сътрудничество между ЕПЛР в детските градини и училищата с регионалния екип за подкрепа за личностно развитие в РЦПППО в нормативно определените случаи.

- Прилагане на различни форми на обучение в училищното образование, за да се посрещнат индивидуалните потребности при всеки отделен случай.

- Дейности на Центъра за специална образователна подкрепа по изнесено обучение на деца и ученици, за които не е възможно обучението в образователните институции.

- Организиране на необходимите разумни улеснения за участие на учениците със СОП в национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити (чл. 109 от Наредба за приобщаващото образование).

- Предоставяне на децата на услугата „Личен асистент“ съобразно нормативните възможности.

- Дейности за децата със  СОП в общинските социални услуги в общността.

- Техническа и организационна подготовка и предоставяне на ДПЛР от разстояние в електронна среда, в случай на нужда при прекъсване на присъствените занятия.

- Организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за отделни ученици  в нормативно предвидените случаи и ред.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори на училища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори на училища и ДГ, РЦПППО

 

 

 

 

 

Училища

 

 

 

 

 

Училища и ДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училища

В рамките на бюджетите на училищата и проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджетите на училищата, детските градини и РЦПППО

 

 

В рамките на бюджетите на училищата

 

 

 

 

В рамките на бюджетите на училищата и ДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета на училищата

 

1.4. Подкрепа на дарбите и талантите на децата и учениците чрез заниманията по интереси и дейности за изява на децата и учениците.

 

 

 

 

  • Дейности в училищата занимания по интереси и междуучилищни дейности по проект на МОН „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027, финансирана от ЕС. Училищата ще получават финансиране за работа с деца с изявени дарби, за тяхната подготовка в областта, в която те развиват своите заложби и способности.
  • Подкрепа за талантливи деца чрез общинските програми за мерките за закрила на деца с изявени дарби.
 • Осъществяване по училища и общини на програмите за занимания по интереси по чл. 21д и чл. 21е от Наредбата за приобщаващото образование – занятия на групите по интереси, публични дейности, участие на родителите, междуучилищни дейности, общински дейности.
 •  Осъществяване в образователните институции на заниманията по интереси по проекти на МОН.
 • Занимания по интереси по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ (за учебната 2022/23 г.).
 •  Осигуряване на условия за участие на учениците в олимпиадите и състезанията на МОН.
 •  Устойчиво поддържане и обогатяване на система от регионални състезания и конкурси на РУО – Силистра и на общините.
 • Дейности на спортни клубове и читалища;

 

 

 

 

 

 

Училища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местна комисия за закрила на деца с изявени дарби

 

В рамките на проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета на

местна комисия за закрила на деца с изявени дарби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Предотвратяване на напускането на училище и ефективно включване на отпаднали ученици в образователната система (дейности по ПМС № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г.).

 

 

 

 

 • Дейностите на екипите за обхват съгласно ПМС100/08. 06. 2018 г.;
 • Участие в Национална програма «Заедно за всяко дете»;
 • Подобряване на обхвата и ефективността на целодневна организация на учебния ден като средство за предотвратяване на напускането на училище.
 • Работа на медиаторите и социалните работници с родителите и средата на ученици застрашени от отпадане от образованието, вкл и назначени по проект на мОН „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027, финансирана от ЕС.
 • Дейност на експертната комисия по чл. 112, ал. 8 на ЗПУО за разрешаване и контрол на обучението на ученици под 16 години в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2 на ЗПУО;
 • Дейности на училищата в сферата на етническата интеграция като фактор за подобряване на образователния обхват.
 • Въвеждане на задължително предучилищно образование от 4 годишна възраст (параграф 16 и 17 на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование);
 • Дейност на общините по налагане на санкции на родителите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екипи по Механизъм за обхват

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководства на училища

 

 

 

В рамките на бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета

Оперативна цел 2:

Развитие на компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно посрещане на разнообразието от индивидуални потребности на всички деца и ученици и за прилагане на иновации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Осигуряване на необходимите специалисти в училищата и детските градини за предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Квалификацията и методическа подкрепа на педагогическите и непедагогическите специалисти за придобиване и усъвършенстване на компетентностите за идентифициране на потребностите и ефективно предоставяне на индивидуализирана обща и допълнителна подкрепа и развитие на иновации.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Назначение в институциите в предучилищното и училищно образование на  педагогически съветници и психолози, вкл. и по проекти на МОН (проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027, финансирана от ЕС) или Национални програми.
  •  Осигуряване от институциите на всички необходими специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие (ресурсни учители, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора и пр.), вкл. и чрез преквалификация и допълнителна квалификация по Национални програми на МОН.
  •  Назначение и ефективно действие на медиатори/социални работници в образователните институции, вкл. и с финансиране по проекти на МОН или по Национални програми.
  •  Назначение съгласно чл. 112 от Наредбата за приобщаващото образование и ефективно действие на помощници на учителя в паралелки и групи с повече от 3 деца/ученици със СОП. Съдействие от ТД „Бюро по труда  при необходимост от назначаване на помощник на учителя.

 

 

 

 • Осигуряване на въвеждащо и продължаващо обучение от РЦПППО на лица, назначени на длъжността „помощник на учителя“, съгласно чл. 145, ал. 4 и 5 на Наредба за приобщаващото образование.
 • Повишаване на квалификацията със средствата и формите на вътрешно институционална и междуинституционална квалификация по тематики от приобщаващото образование.
 • Организиране на квалификационни форми на общинско и областно ниво.
 • Участие на представители от общината в организирани на национално ниво обучения на педагогически специалисти по тематики от приобщаващото образование.
 • Обучения на педагогически и непедагогически специалисти осигуряващи приобщаващото образование по проекти на МОН - обучения на педагогически специалисти и непедагогически персонал - образователни медиатори, социални работници и други по проект на МОН „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027, финансирана от ЕС.
 • Осигуряване на регионални и участие в национални форуми за споделяне на добри практики в сферата на приобщаващото образование.
 • Организиране на методическа подкрепа и контрол на образователните институции по аспектите на приобщаващото образование от страна на РУО – Силистра.
 • Ефективно прилагане на чл. 144 (1) на Наредба за приобщаващото образованеРЦПППО предлага и организира при необходимост предоставянето на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със СОП на детските градини, училищата и ЦПРЛ.

Ръководства на училища и ДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководства на училища и ДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебни заведения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училища, ДГ, РЦПППО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училища, ДГ, проекти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУО – Силистра

 

 

 

 

 

 

 

РЦПППО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета на училища и ДГ, както и по проект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета на училища и ДГ, както и по проект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджетите на учебните заведения и НП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджетите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджетите и по проекти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативна цел 3:

Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и с изявени дарби в институциите в системата на предучилищното и училищно образование.

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Подобряване на достъпността на архитектурната среда в образователните институции като част от осигуряването на подкрепяща среда.

 

 

 

 

 

 

 • Изграждане (с целево финансиране) на съоръжения за достъпност на входовете на училищата и детските градини – рампи, асансьори и пр.

- Изграждане (с целево финансиране) на адаптирани санитарни възли в детските градини, училищата и ЦПЛР за децата със СОП.

- Продължаване изграждането и адаптиране на детски площадки и съоръжения за игра в училищата и детските градини  за деца с увреждания.

 

 

 

 

 

Ръководства на ДГ и училища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководства на ДГ и училища

Целево финансиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целево финансиране

 

3.2. Подобряване на специализираната подкрепяща среда в образователните институции, съобразно нормативните изисквания  на чл. 104 (4) от Наредба за приобщаващото образование).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Подобряване на условията в образователните институции за работа с децата и учениците с изявени дарби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Подобряване на материалната база за обща подкрепа

 

- Подобряване на МТБ на кабинетите за ресурсно подпомагане в училищата и детските градини и обогатяване на дидактичните материали, вкл. и чрез проекти.

- Организиране на работни и игрови кътове за индивидуална работа, както и кътове за почивка в класната стая или в стаята на групата, където заниманията и почивките се осигуряват с подкрепата на ресурсен учител или на помощник на учителя в помощ на децата и учениците със сензорно- интегративна дисфункция, комуникативни нарушения, разстройство от аутистичния спектър или други състояния, изискващи такава организация на пространството в класната стая в училището или в стаята на групата в детската градина.

- Осигуряване на техника за работа с невербални деца и ученици и деца с множество увреждания.

- Оборудване и ефективно използване на специализирани кабинети.

- Осигуряване достъп на деца със сензорно – интегративна дисфункция, от аутистичния спектър, с емоционални проблеми до специализирани зали за терапия

 

 

Подобряване на материалните условия и обезпечеността с материали в образователните институции за заниманията по интереси.

 • Подобряване на материалните условия в училищата и обезпечеността с материали за профилирана подготовка, за СТЕМ обучение, СТЕМ центрове и др., вкл. и чрез финансиране по Национални програми и проекти на МОН.

 

 

 

 

 

Ръководства на ДГ и училища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководства на ДГ и училища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководства на ДГ и училища

 

 

 

 

 

 

 

Ръководства на ДГ и училища

В рамките на бюджета на училища и ДГ, средства по проект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета на училища и ДГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета на училища и ДГ, средства по НП и проекти

 

 

 

 

В рамките на бюджета на училища и ДГ, средства по НП и проекти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативна цел 4:

Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и между институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Поддържане на работещи практики за изпълнение на нормативните изисквания за уведомяване на отделите за закрила на детето от страна на училищата и детските градини.

 

 

 

 

 

 

Училищата развиват училищни политики за повишаване на информираността на родителите, вкл. и за случаите, в които директорите са задължени да информират дирекция „Социално подпомагане“ или органите по закрила на детето – чрез училищния правилник, сайта на училището, Обществения съвет, родителски срещи, консултации.

- Училищата развиват разнообразни форми на контакт с родителите, за да осигурят пълна информираност за правата им и за задълженията в процеса на приобщаващото образование.

- Дейности за осигуряване на достъп до информация за правата и задълженията на децата и учениците, за предлаганите дейности и програми за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и представянето им в достъпен формат като част от условията за равен достъп до образование (чл. 105 на Наредба за приобщаващото образование).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководства на училища

 

 

В рамките на бюджета на училища

4.2. Регулярна и ефективна работа на образователните институции с родителите на деца и ученици с обучителни трудности, СОП и с изявени дарби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Сътрудничество между всички компетентни институции за работата с децата в риск (вкл. и риск от отпадане от училище) и за предотвратяване и ефективна реакция при тежки нарушения на дисциплината и прояви на агресия и тормоз от и спрямо деца и ученици.

 

 

 

 

 

 • Дейности за семейна подкрепа по проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“ – психологическа подкрепа на родители, работа с родителите, кампании за превенция на насилието и тормоза;
 • Организиране на срещи с родителите в детските градини и училищата на територията на общината. Целта на срещите е родителите на деца без специални образователни потребности да разберат, че децата с увреждания не представляват опасност за останалите деца и ученици, че всички деца могат да учат и че няма „необучаеми” деца.

- Информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със СОП след VII и X клас и съвместен избор на най-благоприятна възможност за образование.

 • Повишаване информираността на родителите относно затрудненията в образователния процес на техните деца и възможностите за преодоляването им.
 • Работа на училището, общината, социалните служби с родителите и настойниците, които възпрепятстват децата редовно да посещават училище.
   • Консултиране на родителите на деца с изявени дарби и насочване към специалисти за развитие на детето. Поддържане в институционалните сайтове на информация за възможностите за изява - конкурси, пленери, олимпиади, школи, клубове и пр.
   • Популяризиране на дарители, кампании и юридически лица, подкрепящи  даровити и талантливи деца.

 

 

 

 

- Училищата и детските градини разработват, според своята специфика и прилагат дейности по превенция и интервенция въз основа на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и на алгоритъма за неговото прилагане, утвърден от министъра на образованието и науката.

 •  Развитие на компетентностите на членовете на институционалната общност за познаване на различните форми на насилие и техники за преодоляването им.
 •  По-пълно и ефективно използване в образователните институции на нормативните възможности за противодействие на агресията и въздействие върху вътрешната мотивация на децата и учениците - посредник при решаване на конфликти в училище, практиката на наставничеството (индивидуална подкрепа за ученика от личност, която уважава), ученици -наставници, обучения на връстници от връстници и др.
 • Информиране на родителите относно актуалните изисквания на Наредбата за приобщаващото образование за отсъствията на учениците от учебни занятия и ролята на родителите в процедурите по налагане на санкции
 •  Реакция на институциите при жалби и сигнали, свързани с агресия и посегателство на и между деца и ученици – приоретизиране и бърза реакция, задълбочено разглеждане, нетърпимост към виновното поведение.
 •  Дейности по общини на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
 •  Изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката или групата;
  •  Прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

 

Ръководства на училища, ДГ, община Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководства на училища, ДГ, община Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководства на училища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководства на училища

В рамките на бюджета на учебните заведения и проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на бюджетите на училищата

 

 

 

 

Оперативна цел 5:

Повишаване на обществената информираност и чувствителност относно целите и принципите на приобщаващото образование.

 

 

 

5.1.Дейности, насочени към местната общественост, за преодоляване на непознаването и предразсъдъците, за повишаване на информираността и чувствителността към децата и учениците със специални образователни потребности.

 

 

 

 

 

 

 • Общински кампании и дейности за промотиране на толерантност, приобщаване и позитивно оползотворяване на свободното време на младите хора;
 • Общински и училищни форуми и празници насочени към преодоляване на предразсъдъците и повишаване на чувствителността към нуждите на децата и учениците със СОП;
 • Развитие на проекти насочени към повишаване на обществената информираност и чувствителност относно целите и принципите на приобщаващото образование.
 • Благотворителни кампании;
 • Публични изяви на заниманията по интереси насочени към позитивна изява на етническата идентичност и за етническа толерантност;

Ръководства на училища, ДГ, Община Дулово и НПО

 

 

 

 

Ръководства на училища, ДГ, Община Дулово

 

В рамките на бюджета на Община Дулово и учебните заведения

 

 

 

В рамките на бюджета на Община Дулово и учебните заведения

 

5.2. Сътрудничество с граждански организации в различни аспекти на приобщаващото образование.

 

 

 

- Осигуряване на възможност неправителствени организации предоставящи услуги и дейности за хора с увреждания да представят своята дейност;

 • Използване на капацитета на неправителствения сектор за квалификация на педагогическите специалисти, кампании и дейности с ученици.

Ръководства на училища, ДГ, Община Дулово, НПО

 

 

 

 

 

Община Дулово, неправителствени организации

В рамките на бюджета на училища, ДГ, НПО

 

 

 

 

 

В рамките на бюджета

Община Дулово, неправителствени организации