С В И К В А М ПЕТДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

22.05.2023 17:40

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ПЕТДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 30.05.2023 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане проект на  мрежа и щат в детски градини и училища в Община Дулово за учебната 2023/2024 г./Вх.№ 169/15.05.2023г./
  2. Приемане отчетни доклади  на народните читалища на територията на община Дулово за осъществени дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност и изразходените средства през 2022 г. /Вх.№ 172/18.05.2023г./
  3. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с. Водно /Вх. № 181/22.05.2023г./
  4. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план на с. Правда /Вх. № 182/22.05.2023г./
  5. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот-ПОС по кадастралната карта на гр. Дулово /Вх. № 180/22.05.2023г./
  6. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост находящ се в с. Черник /Вх.№ 183/22.05.2023г./
  7. Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в гр. Дулово /Вх.№ 179/22.05.2023г./
  8. Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, находящи се в гр. Дулово /Вх.№ 184/22.05.2023г./
  9. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №66038.1.30 по КККР на с. Секулово /Вх.№ 185/22.05.2023г./
  10. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №66038.2.179 по КККР на с. Секулово /Вх.№ 186/22.05.2023г./
  11. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №66038.1.7 по КККР на с. Секулово /Вх.№ 187/22.05.2023г./
  12. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.32.9 по КККР на с. Колобър /Вх.№ 188/22.05.2023г./
  13. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №66038.4.16 по КККР на с. Секулово /Вх. № 189/22.05.2023г./
  14. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №38073.19.12 по КККР на с. Колобър /Вх.№ 190/22.05.2023г./
  15. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №24030.42.6, №24030.42.22, №24030.45.146, №24030.45.147, №24030.25.100, №24030.42.99 и №24030.45.20  по КККР на гр. Дулово /Вх.№ 191/22.05.2023г./

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово