РЕШЕНИЕ № 6-НР Силистра, 10 декември 2012 г.

11.12.2012 12:26

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА

Р Е Ш Е Н И Е

6-НР

Силистра, 10 декември 2012 г.

Относно: Издаване на заповеди за обявяване на избирателните списъци на видно място и на интернет страниците на общините в област Силистра

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 1 и 5 и чл. 54, ал.1 и 4 от Изборния кодекс и Решение № 62 – НР от 04 декември 2012 година на ЦИК, Районна избирателна комисия - Силистра

Р Е Ш И:

УКАЗВА на кметовете от общините в област Силистра да съблюдават разпоредбата на чл. 54, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс, както и раздел II „Обявяване на избирателните списъци” от Методически указания на ЦИК за прилагане на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/ – дневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Мирослава Червенкова/

СЕКРЕТАР:

/Ванушка Георгиева/