РЕШЕНИЕ № 5-НР Силистра, 10 декември 2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е

5-НР

Силистра, 10 декември 2012 г.

Относно: определяне на представител на РИК – Силистра при предаването на избирателни списъци за обявяване

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Силистра

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ като представител на РИК – Силистра, лицето Димо Михалев Димов от състава на комисията, определен с Решение № 23 – НР от 26 ноември 2012 година на ЦИК, което да удостовери предаването на избирателни списъци - Част I на кметовете или упълномощените представители от общинските администрации на територията на област Силистра.

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/ – дневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Мирослава Червенкова/

СЕКРЕТАР:

/Ванушка Георгиева/