До : ЮЛИЯН СТЕФАНОВ МАРИНОВ с ЕГН: 861102ХХХХ Данъчен адрес: с. Чернолик, ул. „Рила“, №3,

12.06.2023 17:14

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

7650 гр.Дулово,ул.”Васил Левски”18,тел.0864/ 2-53-50; 
                   еmail:direkciamp@abv.bg, www.dulovo.bg

 

 

 

 

            Съобщение

                        по чл. 32 от ДОПК

 

 

 

До : ЮЛИЯН СТЕФАНОВ МАРИНОВ с ЕГН: 861102ХХХХ

Данъчен адрес: с. Чернолик, ул. „Рила“, №3,

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на информационното табло в Община Дулово, Дирекция "Местни приходи", на адрес: гр.Дулово, ул.Васил Левски № 18,  за връчване на АУЗ (Акт за установяване на задължения)№227-1/05.06.2023 г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

 

Съобщението е публикувано и на интернет-страницата на Община Дулово  -   www.dulovo.bg

 

 

 

 

Дата на поставяне на съобщението: ………….2023г.                      

Дата на сваляне на съобщението:  …………...2023г.    

 

 

 

                                                                                       Сехер Юсуф:………………..          

                                                                                       Специалист „Местни приходи