Публични явни търгове за отдаване под наем

13.06.2023 19:14

О Б Я В А

 

 

 

 

На основание Заповед № РД-04-322/13.06.2023 г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

  1. На 06.07.2023 г. да се проведат публични явни търгове за отдаване под наем

за срок от 3 /три/ години на следните имоти публична общинска собственост:

           1.1.Част от имот публична общинска собственост  с площ 20 кв.м., представляваща част от имот  с ид.№24030.501.571 по кадастралната карта на гр.Дулово, за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.571.9 с предназначение – битови услуги /фризьорски салон/, с АПОС №1801/15.07.2021г., с първоначален годишен наем в размер на 307,20лв. без ДДС, депозит за участие в търга 30,72лв. и стъпка на наддаване 30,72лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

 

1.2. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово, ул. „Шуменско шосе“, представляващ част от сграда №5 в имот с ид. №24030.501.798 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №1922/16.05.2023г., с площ 46,08 кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с предназначение – битови услуги /стъклар/, с първоначален годишен наем в размер на 707,76лв. без ДДС, депозит за участие в търга 70,77лв. и стъпка на наддаване 70,77лв. и начален час на провеждане 10,15часа.

 

1.3. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово, бул. „Възраждане“, с ид. №24030.501.1947 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №1520/17.09.2015г., с площ 17кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1947.5 с  предназначение – офис, с първоначален годишен наем в размер на 516,12лв. без ДДС, депозит за участие в търга 51,61лв. и стъпка на наддаване 51,61лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

 

 

1.4. Част от имот публична общинска собственост с площ 16кв.м., представляваща част от имот с ид.№24030.501.571 по кадастралната карта на гр. Дулово, находяща се в гр.Дулово, за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид. №24030.501.571.10 с предназначение – битови услуги, с АПОС №1801/15.07.2021г., с първоначален годишен наем в размер на 245,76лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 24,57лв., стъпка на наддаване 24,57 и начален час на провеждане 10,45часа.

                

1.5. Част от имот публична общинска собственост с площ 10кв.м., представляваща част от имот с ид.№24030.501.571 по кадастралната карта на гр. Дулово, находяща се в гр.Дулово, за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид. №24030.501.571.6 с предназначение – павилион за закуски, с АПОС №1801/15.07.2021г., с първоначален годишен наем в размер на 303,60лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 30,36лв., стъпка на наддаване 30,36 и начален час на провеждане 11,00часа.

 

2. Депозитите за участие в търговите се внасят по сметка на община Дулово: BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF към „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово.

3. Търговете ще се проведат в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4. Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.30 часа на 28.06.2023 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 20.07.2023 г. за повторни търгове със същите часове на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторените търгове се внасят до 17.30 часа на 13.07.2023 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

           13.06.2023 г.                                                   Общинска администрация Дулово           

           гр. Дулово