До : ГЮЛБИЕ САЛИ САЛИМ с ЕГН: 730718ХХХХ Данъчен адрес: с. Секулово, ул. „Осми март“, №2,

16.06.2023 07:16

Съобщение

                        по чл. 32 от ДОПК

 

 

 

До : ГЮЛБИЕ САЛИ САЛИМ с ЕГН: 730718ХХХХ

Данъчен адрес: с. Секулово, ул. „Осми март“, №2,

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на информационното табло в Община Дулово, Дирекция "Местни приходи", на адрес: гр.Дулово, ул.Васил Левски № 18,  за връчване на АУЗ (Акт за установяване на задължения)№214-1/31.05.2023 г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

 

Съобщението е публикувано и на интернет-страницата на Община Дулово  -   www.dulovo.bg

 

 

 

 

Дата на поставяне на съобщението: ………….2023г.                      

Дата на сваляне на съобщението:  …………...2023г.    

 

 

 

                                                                                       Сехер Юсуф:………………..          

                                                                                       Специалист „Местни приходи