С В И К В А М ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

16.06.2023 17:05

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 27.06.2023 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Отдаване под наем на части от имоти-общинска собственост, находящи се в гр. Дулово /Вх.№ 207/13.06.2023г./
  2. Отдаване под наем на поземлени имоти-общинска собственост  /Вх.№ 208/13.06.2023г./
  3. Разпореждане с общинско имущество в селата Черник, Межден, Окорш, Руйно, Правда, Златоклас и Боил /Вх. № 215/15.06.2023г./
  4. Прекратяване на съсобственост на имот регулационния план на с. Яребица /Вх. № 212/14.06.2023г./
  5. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с. Секулово/Вх. № 216/15.06.2023г./
  6. Одобряване на цена за сключване на предварителен договор  по реда на чл.15 ЗУТ /Вх. № 210/14.06.2023г./
  7. Сключване на допълнително споразумение към Договор за дарение №006/26.11.2018г. /Вх.№ 211/14.06.2023г./
  8. Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и план схема (ПУП-ПП и план схема) за ПИ с ид. № 24030.501.9238 по КККР на гр. Дулово /Вх.№ 214/15.06.2023г./
  9. Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ-Дулово“ ЕООД гр. Дулово /Вх.№ 218/16.06.2023г./
  10. Предложение за отпускане от Министерския съвет на една персонална пенсия на лице, навършило възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, което е родило и отгледало 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст /Вх.№ 213/14.06.2023г./

 

 1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово