ОИЦ-СИЛИСТРА НА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ БЕНЕФИЦИЕНТИ В ОБЩИНА ДУЛОВО

27.06.2023 06:08

На 23 юни (петък) 2023 г. Областен информационен център – Силистра проведе работна среща с екип от експерти на Община Дулово. На фокус бяха добри практики от успешно реализирани проекти, както и предстоящи процедури за кандидатстване. Експертите посетиха Средно училище „Васил Левски“, което е най-голямото учебно заведение на територията на област Силистра. В 40 паралелки се обучават 910 ученици от І до ХІІ клас, а с тях работят общо 104 човека педагогически и непедагогически персонал. Училището обслужва 21 населени места от община Дулово, което го прави изключително важно за региона. Учебната база е ремонтирана по проект „Основен ремонт на сградите на СУ „Васил Левски”, с внедряване на мерки за енергийна ефективност”, финансирана по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Проектът е на стойност 1 920 508, 05 лв., а бенефициент е Община Дулово. В рамките на проекта са извършени: Полагане на топлоизолация по външни стени и цветна силикатна мазилка, реконструкция на покрив, подмяна на улуци и водосточни тръби, подмяна на старата дограма, основен ремонт на санитарните помещения, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение, изграждане на пожароизвестителна инсталация, енергийно ефективно осветление и други ремонтни дейности.

Като допълнение към вече обновената по проект сграда, учители и ученици надграждат постигнатото чрез различни инициативи, пример за това е създадено съоръжение за фитнес на открито в двора на училището. Ръководството на училището е готово за нови проекти, които да обогатят и разнообразят учебната дейност. Посещението при бенефициенти е част от информационната обиколка на екипа от експерти на Областен информационен център - Силистра, която се провежда във всички общини на територията на област Силистра.

 

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.