Публичен явен търг за отдаване под наем

08.07.2023 07:13

О Б Я В А

 

 

 

 

На основание Заповед № РД-04-395/07.07.2023г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

  1. На 27.07.2023г. да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следния имот частна общинска собственост:

             1.1. Част от имот частна общинска собственост – 100кв.м., представляваща част от ПИ с ид.№24030.501.1937 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дулово от страната на ПИ №24030.501.1938 и ПИ №24030.501.3221 (ул.“Байкал“), с обща площ на целия имот 1 075 кв.м., урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за административна сграда, описан в АЧОС № 1457 / 22.05.2014г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 753 / 23.05.2014г., акт №132, – с цел използване като заведение с употреба на алкохол, при годишна цена  от 3 036,00лв. /три хиляди тридесет и шест лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит за участие в търга 303,60 лв. и стъпка на наддаване 303,60 лв., при първоначален час на провеждане 10:00 часа.

           2. Депозит за участие в търга се внася по сметка на община Дулово: BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF към „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово.

            3. Търгът ще се проведе в зала № 13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4. Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внася до 17.30 часа на 20.07.2023 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1. Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1. Удостоверение за липса на задължение към НАП /издава се служебно/; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3.Документ за внесен депозит; 4. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търг чрез пълномощник.

7. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 10.08.2023 г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторените търгове се внасят до 17.30 часа на 03.08.2023 г. в стая № 3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

           07.07.2023 г.                                                   Общинска администрация Дулово           

           гр. Дулово