С В И К В А М ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

20.07.2023 06:29

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 25.07.2023 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета,  Годишен отчет за  изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз  и Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2022г.  /Вх.№ 229/03.07.2023г./
  2. Приемане на Годишните финансови отчети на търговските дружества със 100% общинско участие в капитала към 31.12.2022 година /Вх.№ 240/17.07.2023г./
  3. Приемане на допълнителен Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Дулово през 2023 год. /Вх.№ 238/17.07.2023г./
  4. Актуализиране Списък на средищни училища и детски градини на територията на община Дулово за учебната 2023/2024 година /Вх.№ 239/17.07.2023г./
  5. Учредяване право на безвъзмездно ползване върху част от имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на гр. Дулово /Вх.№ 242/17.07.2023г./
  6. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по КККР на гр. Дулово  /Вх.№ 236/14.07.2023г./
  7. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ XVIII-46, кв.25 по плана за регулация на с. Секулово /Вх. № 243/17.07.2023г./
  8. Одобряване на нова цена по т. V на Предварителен договор  за покупко-продажба №П-8560/14.10.2020г. в изпълнение на Решение №151/25.08.2020г. по Протокол №11 на Общински съвет – Дулово /Вх.№ 241/17.07.2023г./
  9. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 66038.1.6 по КККР на с. Секулово /Вх.№ 237/14.07.2023г./
  10. Разпределение на приходи от постъпления  продажба на общински нефинансови активи за 2023г. /Вх.№ 247/19.07.2023г./

 

 1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово