Публичен явен търг за отдаване под наем

24.07.2023 17:44

О Б Я В А

 

 

            На основание Заповед №РД-04-418/24.07.2023г. на кмета на Община Дулово, се обявяват:

1. На 17.08.2023г. ще се проведат публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 3 /три/ стопански години на следните недвижими имоти:

 

1.1. ПИ №81150.26.94 по КК и КР на с. Чернолик, община Дулово, нива, пета категория на земята, с площ 7213 кв.м., описан в АЧОС №5894/11.07.2017г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. №1106/12.07.2017г., акт №96, том 4, ИП 28682, граници на имота: ПИ 81150.26.46, ПИ 81150.26.108, ПИ 81150.26.128, ПИ 81150.26.109, ПИ 81150..26.115,  при първоначален годишен наем в размер на 310,74 лв., стъпка на наддаване в размер на 31,07 лв. и депозит в размер на 31,07лв., при първоначален час на провеждане 10,00 часа.

 

1.2. ПИ №53494.13.299 по КК и КР на с. Окорш, община Дулово, нива, трета категория на земята, с площ 11400 кв.м., описан в АЧОС №5891/11.07.2017г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. №1103/12.07.2017г., акт №93, том 4, ИП 28679, граници на имота: ПИ 53494.13.295, ПИ 53494.13.294, ПИ 53494.13.293, ПИ 53494.13.292, ПИ 53494.13.291, ПИ 53494.13.290, ПИ 53494.99.278, ПИ 53494.13.297, ПИ 43494.13.296, при първоначален годишен наем в размер на 631,45 лв., стъпка на наддаване в размер на 63,14 лв. и депозит в размер на 63,14лв., при първоначален час на провеждане 10,15 часа.

 

1.3. ПИ №80738.42.278 по КК и КР на с. Черковна, община Дулово, нива, пета категория на земята, с площ 44180 кв.м., описан в АЧОС №5889/11.07.2017г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 1101/12.07.2017г., акт №91, том 4, ИП 27463, граници на имота: ПИ 80738.42.279, ПИ 80738.42.201,  при първоначален годишен наем в размер на 1 903,27 лв., стъпка на наддаване в размер на 190,32 лв. и депозит в размер на 190,32 лв., при първоначален час на провеждане 10,30 часа.

 

1.4. ПИ №12022.1.48 по КК и КР на с. Вокил, община Дулово, нива, шеста категория на земята, с площ 31229 кв.м., описан в АЧОС №5899/19.07.2017г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. №1158/19.07.2017г., акт №134, том 1 ИП 28796, граници на имота ПИ 12022.100.400, ПИ 12022.2.1, ПИ 12022.1.203, ПИ 12022.1.49, ПИ 12022.1.204, ПИ 12022.1.205 при първоначален годишен наем в размер на 1 153,29 лв., стъпка на наддаване в размер на 115,33 лв. и депозит в размер на 115,33 лв., при първоначален час на провеждане 10,45 часа.

 

1.5. 19.000 дка част от ПИ №12721.16.37 по КК и КР на с. Върбино, община Дулово, нива, пета категория на земята, с обща площ 56443 кв.м., описан в АЧОС №5419/10.07.2006г., граници на имота: ПИ 12721.16.74, ПИ 12721.16.98, ПИ 12721.16.49, ПИ 12721.16.101,  при първоначален годишен наем в размер на 818,52 лв., стъпка на наддаване в размер на 81,85 лв. и депозит в размер на 81,85лв., при първоначален час на провеждане 11,00 часа.

 

1.6. 26,000 дка част от ПИ №47696.40.34 по КК и КР на с. Межден, община Дулово, нива, пета категория на земята, с обща площ 73122 кв.м., описан в АПОС №5898/19.07.2017г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. №1157/19.07.2017г., акт №133, том 4, ИП 28795, граници на имота: ПИ 47696.40.595, ПИ 47696.40.30, ПИ 47696.18.572, при първоначален годишен наем в размер на 1 120,08 лв., стъпка на наддаване в размер на 112,00 лв. и депозит в размер на 112,00 лв., при първоначален час на провеждане 11,15 часа.

 

1.7. ПИ №87504.8.2 по КК и КР на с. Яребица, община Дулово, нива, пета категория на земята, с площ 10002 кв.м., описан в АЧОС №5897/11.07.2017г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 1109/12.07.2017г., акт №99, том 4 ИП 28185, граници на имота: ПИ 87504.7.27, ПИ 87504.8.9, ПИ 87504.8.6, ПИ 87504.63.20, при първоначален годишен наем в размер на 430,88 лв., стъпка на наддаване в размер на 43,08 лв. и депозит в размер на 43,08 лв., при първоначален час на провеждане 11,30 часа.

 

1.8. ПИ №57813.23.72 по КК и КР на с. Поройно, община Дулово, нива, пета категория на земята, с площ 76598 кв.м., описан в АЧОС №5864/21.12.2016г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 2295/22.12.2016г., акт №5, том 9, ИП 27465, граници на имота: ПИ 57813.23.73, ПИ 91966.4.105,  при първоначален годишен наем в размер на 3 299,84 лв., стъпка на наддаване в размер на 329,98 лв. и депозит в размер на 329,98 лв., при първоначален час на провеждане 11,45 часа.

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.30часа на 10.08.2023г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се  служебно/;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се  служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2.Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП  /издава се  служебно/; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/;  3. Документ за внесен депозит; 4.Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търг чрез пълномощник.            

  7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 31.08.2023г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.30часа на 24.08.2023г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

24.07.2023г.                                                                       Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово