О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ

14.08.2023 08:08

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                                    на  основание  чл.135, ал.7 от ЗУТ

 

 

 

1. Община Дулово, област Силистра, сектор „УТЗЕИ” (стая № 18),                                          съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД – 04 – 453 / 11.08.2023г. на  Кмета  на  Община  Дулово  за  разрешаване изработването  на проект за изменение на кадастрален план и изменение на подробен устройствен план  –  план за регулация (ИПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ)                            I – 125  и урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 125  в квартал 6 по плана на село Прохлада, с цел актуализиране на кадастралните граници и образуване на един нов урегулиран поземлен имот (УПИ), чийто регулационни граници са идентични с имотните граници на новообразувания поземлен имот (ПИ) № 125.

 

 

         2. Община Дулово, област Силистра, сектор „УТЗЕИ” (стая № 18),                                          съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД – 04 – 455 / 11.08.2023г. на  Кмета  на  Община  Дулово  за  разрешаване изработването   на проект за изменение на подробен устройствен план  –  план за регулация (ИПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) I „за техникум” в квартал 48 по плана на град Дулово, с цел разделяне на имота и образуване на четири нови урегулирани поземлени имота (УПИ), които да са идентични с поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 24030.501.1022, 24030.501.1050, 24030.501.1051 и 24030.501.1065 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на град Дулово.

 

 

 

ОБЩИНСКА     АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Прикачени файлове