С В И К В А М ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

16.08.2023 12:22

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 29.08.2023 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане актуализация на проект за мрежа и щат в детските градини и училищата в община Дулово за учебната 2023/2024г.  /Вх.№ 268/14.08.2023г./
  2. Отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Дулово, ул. „В. Левски“ № 18 /Вх.№ 260/04.08.2023г./
  3. Отдаване под наем на части от имоти - общинска собственост, находящи се в гр. Дулово, бул. „Възраждане и ул. „Д-р Николай Русев“ № 2 /Вх.№ 261/04.08.2023г./
  4. Отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Златоклас /Вх.№ 262/04.08.2023г./
  5. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Златоклас /Вх.№ 258/01.08.2023г./
  6. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по регулационния план  на с. Окорш /Вх.№ 271/15.08.2023г./
  7. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. Дулово /Вх.№ 272/15.08.2023г./
  8. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по регулационния план  на с. Полковник Таслаково  /Вх.№ 273/15.08.2023г./
  9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот, находящ се в с. Вокил /Вх. № 259/01.08.2023г./
  10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот, находящ се в с. Златоклас /Вх. № 274/15.08.2023г./
  11. Одобряване на  цена за сключване на предварителен договор  по реда на чл.15 ЗУТ /Вх.№ 269/14.08.2023г./
  12. Одобряване на  цена за сключване на предварителен договор  по реда на чл.15 ЗУТ /Вх.№ 270/14.08.2023г./

 

 1. Предложение от управителя на „МБАЛ-Дулово“ ЕООД гр. Дулово за определяне на одитор за възлагане на одиторска проверка и заверка на годишен финансов отчет за 2023г. /Вх. № 250/21.07.2023г./
 2. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 3. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово