ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ (РДПБЗН) – СИЛИСТРА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 Г. – 31.08.2023 Г.

11.09.2023 18:13

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА  НА  НАСЕЛЕНИЕТО“

 РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА  НА  НАСЕЛЕНИЕТО“ - СИЛИСТРА

Адрес: 7500 гр. Силистра, бул. Шуменско шосе № 3, сграда на ПП

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ (РДПБЗН) – СИЛИСТРА

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 Г. – 31.08.2023 Г.

 

 

През периода от 01.01.2023 г. до 31.08.2023 г. служителите от РДПБЗН са обслужили общо 226 произшествия, срещу 380 за същия период на 2022 година.

Ликвидирани са 41 пожара с материални загуби, които са с 31 бр. по-малко в сравнение с 2022 г. В 100 случая е извършена гасителна дейност на пожари в сухи треви отпадъци и др., без да са нанесени материални щети, тези пожари са със 145 по-малко в сравнение с 2022 г. През периода са извършени 8 аварийно-спасителни дейности /АСД/ и в 68 случая е оказана техническа помощ.

            Излизанията на лъжливи повиквания са 8, колкото и през 2022 г.

            През отчетния период при пожари е загинал 1 гражданин, през 2022 г. няма загинали. Пострадали през 2023 г. няма, в сравнение с 5 пострадали лица за същия период на 2022 г.

            Разпределени по основни отрасли, най-много са пожарите в жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване – 26 бр., следват пожарите  в  транспорта и селското стопанство – по 4 бр., и др. 

Разпределението на пожарите по причини на възникване е следното: най-много са пожарите предизвикани от небрежност при боравене с открит огън – 11 бр., от късо съединение – 10 бр., техническа неизправност и неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди –  по 2 бр. 

Дейностите по превенцията на пожари и бедствия се осъществяват от служителите в сектор  „Превантивна и контролна дейност” (ПКД), които през първите осем месеца на годината са извършили значителна по обем работа за опазване на обектите в населените места, фирмите, селското стопанство, обществените сгради  и други .                                                                                                                                          

           Извършени са 19 комплексни проверки на обекти от решаващо значение за икономиката на областта, обекти  за  масово пребиваване на хора, хотели и общежития, здравни и социални заведения, училища, детски ясли, детски  градини и др.

           Предписаните мероприятия в резултат от проверките в обектите са предимно свързани с решаването на успешната евакуация на хора,  изпълнение на мероприятия  от строително-технически характер, оборудване с уреди за първоначално гасене и др.  

В съответствие с утвърдените графици за контрол на предписаните мероприятия и решаване на възникналите текущи проблеми през периода са извършени 240  контролни и 469 тематични проверки. 

  Връчени са 19 протокола от комплексни проверки, 30 разпореждания с мероприятия за отстраняване на констатираните пропуски, засягащи пожарната  безопасност на обектите.                                               

             Връчени са 39 акта за установени административни нарушения по ЗМВР.

 Извършени са организационни, превантивни и контролни мероприятия за опазване на реколтата от пожари. По време на кампанията е упражняван ежедневен контрол върху техническата изправност земеделска техника – 909 бр. зърнокомбайни, трактори, камиони, сламопреси и др. 

 

Със започването на жътвата е осъществен ежедневен контрол по изпълнение на изискванията на Наредба 8121з-968/10.12.2014 г. за прилагане на нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. При проверките са санкционирани допуснатите нарушения или пропуски, свързани основно с непълно окомплектоване на техниката участваща в жътвената кампания,  неразпарцелиране на големите житни масиви за ежедневна работа, заораване на по-тесни ивици покрай житните блокове и най-вече допускане на пожари в стърнища.

В резултат от извършените проверки са съставени 30 акта за установяване на административни нарушения съгласно Наредба 8121з-968/10.12.2014 г..

По време на жътвата през тази година са възникнали 4 пожара, при които са унищожени 291 дка зърнени култури.

Упражнен е държавен противопожарен контрол и в процеса на проектирането и строителството. Извършени са проверки на 42 обекта в процес на строителство, издадени са 82 становища по за съответствието им с противопожарните правила и норми. Органите на ДПК са участвали в 23  приемателни комисии.

От началото на годината служителите от група „Превантивен контрол и превантивна дейност” (ПК и ПД) са извършили общо 82 бр. проверки на обекти, подлежащи на проверки за превантивен контрол, като са съставени 82 бр. констативни протокола и 3 бр. констативни акта и са връчени 7 предписания с конкретен срок за изпълнение. Служители от групата са участвали и в състава на междуведомствени комисии при проверките на 52 бр. обекти.

 Оказана е методическа и експертна помощ на 5 обекта, включително и териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на разработване на плановете за защита при бедствия и провеждане на тренировки и учения.