До : ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ПАРУЛОВА с ЕГН: 640419ХХХХ Данъчен адрес: гр. Варна, ул. „д-р Петър Скорчев“, №15, ет. 3,ап. 18,

12.09.2023 07:07

Съобщение

                        по чл. 32 от ДОПК

 

 

 

До : ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ПАРУЛОВА с ЕГН: 640419ХХХХ

Данъчен адрес: гр. Варна, ул. „д-р Петър Скорчев“, №15, ет. 3,ап. 18,

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на информационното табло в Община Дулово, Дирекция "Местни приходи", на адрес: гр. Дулово, ул. Васил Левски № 18, за връчване на АУЗ (Акт за установяване на задължения)№115-1/16.05.2023 г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

 

Съобщението е публикувано и на интернет-страницата на Община Дулово  -   www.dulovo.bg

 

 

 

 

Дата на поставяне на съобщението: ………….2023 г.                      

Дата на сваляне на съобщението:  …………...2023 г.    

 

 

 

                                                                                       Сехер Юсуф:………………..          

                                                                                       Специалист „Местни приходи