Заповед ЗМСМА-19.12.2012

19.12.2012 17:11

З А П О В Е Д

гр.Дулово,19.12.2012г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА ,във връзка с усложнената метеорологична обстановка в община Дулово и Заповед № РД-09-1348, 31.08.2012г. на Министъра на образованието,младежта и науката относно определяне графика за учебното време за учебната 2012/2013г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Да се преустановят дейностите във всички детски градини на територията на община Дулово от 20.12.2012година до 06.01.2013година.

2.Трудово-правните отношения през зимната ваканция да се уредят по силата на чл.155 и чл.160 от Кодекса на труда.

Копие от настоящата заповед да се връчи на директорите за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мариана Илиева Началник отдел „Образование” в община Дулово.

д-р Юксел Ахмед:

Кмет на Община Дулово

Мариана Илиева:

Началник отдел „Образование

Изготвил:

Серихан Сефер-гл.експерт в отдел „Образование”