Заповед ЗМСМА2

19.12.2012 17:14

З А П О В Е Д

гр.Дулово,19.12.2012г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, съгласно чл.93 а, ал.3 от ППЗНП,

във връзка с усложнената метеорологична обстановка в община Дулово-силен вятър и снегонавявания, очаквани много ниски температури и снеговалеж, водещи до затруднено и рисковано придвижване на училищните автобуси, с оглед опазване сигурността и здравето на учениците

О П Р Е Д Е Л Я М

Като неучебни дни 20 и 21.12.2012г/четвъртък и петък/ за всички училища на територията на община Дулово.

Пропуснатото учебно време да бъде компенсирано по предложение на директорите,съгласувано с началника на РИО-гр.Силистра.

Копие от настоящата заповед да се връчи на отговорните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мариана Илиева-началник отдел „Образование”гр.Дулово.

Д-р Юксел Ахмед:

Кмет на Община Дулово

Съгласувал:

Габриела Миткова:

Началник на РИО гр.Силистра

Мариана Илиева:

Началник отдел „Образование”

Изготвил:

Серихан Сефер-гл.експерт