Правилник за организацията и дейността на ОС-Дулово-30.04.2024

10.05.2024 13:31

                                                                                                                                     

                                                                       

 

 

 

ПРАВИЛНИК

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

/Приет с Решение № 354/30.11.2021год., изм. и допълн. с Решение № 385/22.02.2022 год., изм. и допълн. с Решение № 97/30.04.2024 год./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник. 

Чл.3.(1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация  за осъществяване на местното самоуправление.

(2) Общинският съвет e колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност и гражданско участие.

Чл.4. (1) Общинският съвет се състои от 29 съветници и заседава в зала №2 в сградата на община Дулово, намираща се на ул. „Васил Левски“ № 18.

(2) Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината.

(2) По изключение, с решение на Общинския съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

(4) Заседанията на общинския съвет се провеждат последния вторник от календарния месец.  При необходимост се свикват заседания и в друго време.

Чл.5.(1) Общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство  повече от половината от общия брой на общинските съветници;

2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация и кметствата по предложение на кмета на общината с мнозинство  повече от половината от общия брой на общинските съветници;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство от повече от половината от общия брой на общинските съветници;

          4. приема решение за размера на възнаграждението на общинските съветници   с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници;

5. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;

6. приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и показателите по чл.45, ал.1, т. 2 от Закона за публичните финанси за кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;

7. определя с наредба размера на местните такси и цените на услуги с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници;

8. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства с поименно гласуване с мнозинство  повече от половината от общия брой на общинските съветници;

9. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в тях с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;

10. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон, с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой  общински съветници;

11. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

12. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници; 

13. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите,

социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

14. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

15. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

16. създава кметства при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;

17. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство повече от половината от общия брой  общински съветници;

18. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

19. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;  

20. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от общия брой  общински съветници;

21. одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

22. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници; 

23. взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;

(2) Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.

(3) В изпълнение на своите правомощия общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

(4) По въпроси, неуредени с този правилник, общинският съвет приема отделни решения.

(5) Общинският съвет може да избере обществен посредник;

(6) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство от  2/3 от

общия брой на общинските съветници/;

(7) В случаите на ал.5 Общинският съвет приема правилник за организацията и  

дейността на обществения посредник с мнозинство  повече от половината от общия брой на общинските съветници;

(8) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

 

Глава втора

 

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

 

Чл.6 Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите на изборите.

Чл.7 (1) Първото заседание на общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на общинския съвет.

(2) Общинските съветници, кметът на общината, кметовете на кметства, полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвена декларация.

(3) Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл.8 Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

Чл.9 На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

Чл.10 За произвеждането на тайно гласуване по чл.9 се избира комисия от  общински съветници.

Чл.11 Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател. 

 Чл.12 (1) Изборът на председател се извършва  с бюлетини  с имената на издигнатите кандидати.  

(2) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с отбелязаното име на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

(3) Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат.

(4)  Недействителни са бюлетините, когато са намерени в избирателната кутия без плик или не са по установения ред.

(5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.

(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите  не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

Чл.13 (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

  1. подаване на оставка;
  2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца;
  3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията.

(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от момента на обявяване и изявление за прекратяване пред общинския съвет.

(3) В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския съвет се взема по реда на ЗМСМА.

(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката  или приемане на решението, или на следващото заседание.

Чл.14 При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от съветник избран от общинския съвет.

 

 

Глава трета

 

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.15 (1) Председателят на общинския съвет:

 1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;
 2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;
 3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани.
 4. подпомага съветниците в тяхната дейност;
 5. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
 6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;
 7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
 8. упражнява контрол за своевременното осигуряване на достъп на общинските съветници до всички постъпили материали за заседанията на Общинския съвет;
 9. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;
 10. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и  гражданите;
 11. следи за довеждане до знанието на  гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;
 12. нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на информационно табло, в сградата на общината;
 13. следи за спазване на този правилник;
 14. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник.

 

(2) Председателят на общинския съвет, за времето на отсъствието си, определя съветник,  който да го замества.

(3) Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от съветник, избран от общинския съвет.

(4) Председателят на общинския съвет  изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината  чрез средствата за масово осведомяване, чрез Интернет страницата на общината или на информационното табло на Общинска администрация-Дулово.

 

Чл.16 Председателят на общинския съвет получава 90% от месечното трудово възнаграждение на кмета на общината за пълно работно време при ненормиран работен ден, допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и други плащания, съгласно реда и начина за определяне на съответното възнаграждение за кмета на общината, както и платен отпуск в размер на тези на кмета на общината.  Средствата се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвидени за общинския съвет.

 

Чл.17 (отм. с Решение № 385/22.02.2022г. на ОС-Дулово)

Чл.18 (отм. с Решение № 385/22.02.2022г. на ОС-Дулово)

 

 

Глава четвърта

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

Чл.19 Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

Чл.20 (1) Общинският съветник има право:

 1. да бъде избиран в състава на постоянни и  временни комисии на съвета;
 2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
 3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
 4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено и устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;
 5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
 6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;
 7. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и комисиите, в които е избран;
 8. да получава пътни и други разноски във връзка  с работата му в съвета.

 (2)  Общинският съветник получава месечно възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии  в размер 70 на сто от средната брутна работна заплата на Общинска администрация-Дулово за съответния месец. Възнагражденията се изплащат ежемесечно до 15-то число на следващия месец на база заверени присъствени списъци от председателя на Общинския съвет.

         (3)  При неизпълнение на задълженията по чл. 36, ал.1, т.1 от ЗМСМА  от възнаграждението  на общинския съветник се удържат по 20 на сто от възнаграждението за всяко отсъствие от заседание на постоянна комисия или на съвета. При неучастие  във всички заседания на Общинския съвет и на неговите комисии, на които съветникът е член, общинският съветник не получава възнаграждение за периода на отсъствие.

        (4) С 10 сто се намалява и възнаграждението на съветник, който не е участвал в работата на съвета по  предвидените  в дневния ред точки  на заседанието. Участието се установява с протокола от проведеното заседание  по чл.29 от ЗМСМА.

        (5)Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

 

Чл.21 Общинският съветник е длъжен:

 1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
 2. да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на общинския съвет и общинската администрация;
 3. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;
 4. да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет;
 5. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
 6. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.

 

Чл.22 (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

 1. при поставяне под запрещение;
 2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено  престъпление от общ характер;
 3. при подаване на оставка пред общинския съвет;
 4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител,заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
 5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и др., не участва в три поредни или общо в пет заседания на общинския съвет през годината;
 6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от шест месеца или смърт;
 7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
 8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;
 9. при избирането или при назначаването му  за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на европейския съюз;
 10. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията;
 11. при установяване на неизбираемост;
 12. при смърт.

 

(2) Обстоятелствата по ал.1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по ал.1 т.3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на Общинската избирателна комисия.

(3) В тридневен срок от получаването на документите по ал.2 общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение  общинската избирателна комисия приема решение за прекратяване на пълномощията и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.  Решението на общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано по реда на чл.459 от Изборния кодекс. Препис от решението се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.

(4) Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия, председателят на общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по ал.3, а новоизбрания общински съветник полага клетвата по чл.32 ал.1.

(5) Ако в срока по ал.4 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено то се свиква от областния управител и се провежда в седемдневен срок от изтичането на срока по ал.4. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбрания общински съветник полага клетвата пред областния управител в присъствието на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.

Чл.23 Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец. 

 

 

Глава пета
 
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Чл.24  Общинският съветник по време на заседание няма право:

 1. да прекъсва изказващия се;
 2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
 3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;
 4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

 

Чл.25  Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително.

Чл.26  Общинският съветник не може да използва положението си на съветник  в лична изгода.

Чл.27 Общинският съветник не може да използва и разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да  набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

Чл.28 Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл.29 Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

Чл.30. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

1. напомняне;

2. забележка;

3. порицание;

4. отнемане на думата;

5. отстраняване от заседание.

Чл.31 Напомняне се прилага  на общински съветник, който се отклонява от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.32. (1) Забележка се налага на общински съветник, на когото е направено напомняне по време на  заседанието, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към  свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.33 Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание.

Чл.34 Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

 1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в  правилника дисциплинарни мерки;
 2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.35 Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

 1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
 2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание

Чл.36 (1) Отстраненият от заседанието общински съветник  не получава възнаграждение за заседанието, от което е бил отстранен.

(2) Общинският   съветник    има     право        да    оспори        наложената  дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред председателя на общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

 

Глава шеста

 

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

Чл.37 (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.

(2) Всяка група се състои от най-малко трима общински съветници.

(3) Когато броят   на     общинските     съветници в една група

спадне под  определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.38 Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл.39 (1) Всяка група     общински   съветници   представя на    председателя на общинския съвет решение    за     образуването си    и    списък     на  ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните  групи  общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

Чл.40 (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общински съвет.

 

 

Глава седма

 

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.41 Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав  председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. 

Чл.42 (1)  Постоянните комисии на общинския  съвет са:

 

 1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба;
 2. Комисия по общинската собственост;
 3. Комисия по образование, култура, спорт, младежки дейности и туризъм;
 4. Комисия по здравеопазване и социална политика;
 5. Комисия по устройство на територията и инфраструктурата;
 6. Комисия по транспорт и телекомуникации;
 7. Комисия по европейски въпроси, международно сътрудничество и инвестиционна политика;
 8. Комисия по земеделие, гори, екология и околна среда;
 9. Комисия по  Закона за противодействие на корупцията.

 (2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

Чл.43 (1) Постоянните и временни комисии изпълняват задачите, предвидени в чл. 49, ал. 1 от ЗМСМА и специалните закони при условията на чл. 49, ал. 2 и 3 от ЗМСМА.

(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други  актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

Чл.44  Всеки общински съветник може да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не в повече от три. 

Чл.45 (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

(2) Председател на постоянна комисия  се  освобождава  с    решение  на общинския съвет по предложение на една трета от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения.

Чл.45а/нов, с Реш. № 97/30.04.2024г./ (1) Комисиите заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове, за което се води присъствен списък.

 (2) Дневният ред на заседанието на комисията и материалите по него се публикуват на интернет страницата на общинския съвет, в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат от звеното по чл. 29а от ЗМСМА. 

(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.

(4) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от членовете й, с явно гласуване.

Чл.46 (1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината.

(2) Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметове  на кметства, по въпроси, касаещи само тяхното кметство, които са от компетентността на общинския съвет за решаване.

(3) /доп. с Реш. № 97/30.04.2024г./ При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства   на заседанието. Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.

 

Чл.47 /изм. и доп. с Реш. № 9730.04.2024г./ (1) /в сила от 01.07.2024г./Заседанията на комисиите се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница.

(2) Председателят на комисия е длъжен да осигури условия за присъствие и изказвания на граждани, представители на неправителствени организации и медии.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

 

Чл.48 Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделен район  или населено място на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответния район  или населено място.

 

Чл.49 (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

(2) Председателят на комисията може да кани на заседание  представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват  изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл.49а /нов с Реш. № 97/30.04.2024г./ (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязва: поименното присъствие на съветниците, присъстващите лица, дневния ред, приетите решения с посочване на резултата от гласуването. Към протокола се прилага присъствен списък на съветниците в заседанието.

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

(3) Протоколът от всяко заседание на комисия се публикува на интернет страницата на общинския съвет в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

 

Чл.50  Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят от председателя на общинския съвет.

Чл.51 (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за  временната комисия.

(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от  дейността си пред общинския съвет.

Чл.52 (1) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени от общинския съвет критерии и условия.

(2) Експертите и консултантите по ал.1 работят на обществени начала.

(3) В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите по ал.1 могат да получат възнаграждение, размерът на възнаграждението се определя от председателя на общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на общинския съвет.

 

Глава осма

 

 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

 Чл.53  Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти в годината.

Чл.54 Заседанията на общинския съвет,  се провеждат на датите, приети с чл.4, ал.3. Когато важни обстоятелства налагат да се промени датата на заседанието, председателят на общинския съвет определя нова дата и уведомява съветниците чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.55  В дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на общинския съвет.

Чл.56 (1) Материалите за заседание на общинския съвет се внасят в деловодството на съвета, най-малко десет дни преди датата на сесията на общинския съвет.

(2) /нова с Реш.№ 97/30.04.2024г./Дневният ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

 

Чл.57 (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред на текущото заседание , ако се регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, не по-късно от  16.00 часа     на     предхождащия заседанието ден.

(2) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на  общинския съвет.

Чл.58 (1) Председателят на Общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

 (2) Организирането и уведомлението на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии  се осъществява чрез телефон или електронна поща.

(3) По изключение материали за съответното заседание могат  да  се  предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.

Чл.59 (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.

(2) При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от общински съветник, избран от общинския съвет.

Чл.60 (1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3) По преценка на председателя или по искане на група общински  съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

(4) Проверката на  кворума се извършва чрез преброяване на  общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.61 (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се  подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието.

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси,  които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.62 (1)/доп. с Реш.№97/30.04.2024г., в сила от 01.07.2024г./ Заседанията на общинския съвет са открити. Всяко открито заседание на общинския съвет се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница.

(2) По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания  или части от тях да бъдат закрити.

(3) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

(4) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

Чл.63 (1) Отделни заседания на Общинския съвет могат да бъдат провеждани от разстояние (неприсъствено) в ситуация на извънредно положение. Гласуването се осъществява онлайн – чрез пряка видеоконферентна връзка, гласова и/или писмена комуникация чрез имейл или по друг начин, така че да се гарантира необходимия кворум и лично гласуване.

(2) При липса на възможност за осъществяване на онлайн връзка, гласуването се осъществява чрез изготвяне на образец на формуляр за неприсъствено гласуване с проектите за решения и всеки общински съветник след получаване на материалите по определения в чл.58 от Правилника ред, да връща по съответния ред до Председателя на Общинския съвет подписания формуляр като отбелязва или изписва собственоръчно начина, по който гласува за съответния проект за решение.

(3) За всяко заседание, проведено по този ред, следва да се изготви протокол, в който изрично де се отбележи начина на провеждане на заседанието, съответно начина на приемане на неприсъствени решения.

(4)/нова с Реш. № 97/30.04.2024г./ Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общинския съвет или на общината на заседанията по ал.1.

Чл.64 (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет. 

(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на  медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в  нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.65 (1) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.

(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.

(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на изказващите се в зависимост от поредността на заявките.

Чл.66 (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:

 1. прекратяване на заседанието;
 2. отлагане на заседанието;
 3. прекратяване на разискванията;
 4. отлагане на разискванията;
 5. отлагане на гласуването.

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл.67 (1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл.68 (1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от две минути.

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до две реплики.

(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до две минути след приключване на репликите.

Чл.69 (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до две минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.

(2) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл.70 След като списъкът на изказващите се е изчерпал, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.71 Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

Чл.72 (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

(2) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане.

(3) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.

Чл.73  Гражданите могат да   отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес.

Чл.74 (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря устно или с писмен отговор.

(2) Председателят на общинския съвет определя начина и  кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

Чл.75  При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини налагат, председателят на общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено време.

Чл.76 (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет или на група  общински съветници.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

 

Чл.76 (1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на група съветници общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.

(2) Явно гласуване се извършва чрез:

 1. вдигане на ръка,
 2. ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне с “да”, “не”, “въздържал се”,
 3. или саморъчно подписване.

(3) Тайното  гласуване се извършва с бюлетини по  утвърден образец.

Чл.77 От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.78 (1) Гласуването се извършва по следния ред:

 1. предложения за отхвърляне;
 2. предложения за отлагане на следващо заседание;
 3. предложения за заместване;
 4. предложения за поправки;
 5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
 6. предложения за допълнения;
 7. основното предложение.

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.79. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл.80. (1) Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.81. (1) За заседанието на общинския съвет се води  протокол. Протоколът се води от секретар, който е служител в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, и се подписва от него, от председателя  на общинския съвет най-късно в пет дневен срок от заседанието.

(2) /изм. и доп. с Реш. № 97/30.04.2024г./ Протоколът по ал. 1 се публикува на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

Чл.82. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от общинския съвет на следващото заседание.

Чл.83. Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя на общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред общинския съвет на следващото заседание.

 

 

Глава девета

 

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.84.  Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на общината. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината.

Чл.85. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието.

Чл.86. Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от общинския съвет решения до кмета на общината и областния управител 7-дневен срок от приемането им, освен ако в закон не е предвидено друго.

Чл.87. (1) Председателят на общинския съвет съобщава на следващото заседание на общинския съвет за оспорване на решение на общинския съвет от кмета на общината в случаите, посочени в чл.45, ал.2 от ЗМСМА.

(2) Председателят на общинския съвет възлага на водещата комисия да докладва пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него.

(3) Оспорваното решение се приема повторно с мнозинство повече от половината от всички общински съветници.

(4) Ако са оспорени само отделни текстове от акта на общинския съвет се гласуват само текстовете, които са оспорени.

Чл.88. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи общински съветници.

Чл.89. (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет.

(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета.

Чл.90.  Всички актове на общинския съвет, влезли в сила, се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване,  Интернет страницата на общината и информационно табло в сградата на общината.

 

 

Глава десета
 
КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.91. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.

(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.

 

Чл.92. Общинският съветник може да отправя  питания към кмета на общината чрез председателя на общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на общината. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

 

Чл.92а/нов, с Реш. № 97/30.04.2024г./ Общинският съвет  създава и поддържа публичен електронен регистър на питанията по чл. 92 и отговорите към тях. Питанията и отговорите към тях се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

 

Чл.93. (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът е писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.

(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.

 

Чл.94. (1) Контролът по изпълнение на приетите актове на Общинския съвет се извършва чрез изпращане от кмета на Община Дулово до председателя на Общински съвет–Дулово на административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.

(2) Два пъти в годината,  кметът на общината внася в общинския съвет  шестмесечен отчет за изпълнението на актовете на съвета, възложени на кмета и общинската администрация. В отчета задължително се съдържа информация, относно:

1. конкретните актове, договори и др., датата на издаването им, с които е изпълнено дадено решение;

2. подробно изложени причини, поради които конкретно решение не е изпълнено, както и срокове, в които ще бъде изпълнено;

3. издадените въз основа на наредби на Общински съвет – Дулово, актове и наказателни постановления, данни за събираемостта на наложените по тях глоби.

(3) Общински съвет – Дулово, чрез председателя, може да изисква от кмета на общината, неговите заместници, както и от служителите на общинската администрация, справки, докладни записки, информация, конкретни документи и други материали, относно изпълнението на взетите решения.

 

 

 

Глава  единадесета

 

Взаимодействие между общинския съвет и

общинската администрация

 

Чл.95. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.

(2) Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.

(3) Проектите за решения, внесени от общински съветници се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не се отнасят за  организационната работа на съвета.

(4) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на общинския съвет чрез кмета на общината.

Чл.96. Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация.

Чл.97. (1) Кметът на общината уведомява писмено общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

(2) Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

 

Чл.98. (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на  кметовете на кметства в общината  в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с трудови правоотношения по отношение за лицата по ал.1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.99. (1) Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата и на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

Чл.100. (1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.

(2) Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя с устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служителите. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

Чл.101  Общинската администрация осигурява самостоятелен автомобил за Общинския съвет, който е на разположение и разпореждане на Съвета и под контрола на председателя на Общинския съвет.

Чл.102. (1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.

(2) Служителите в звеното по ал.1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл.103. Специализираното звено по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:

 1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;
 2. осигурява  изпращането на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;
 3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените списъци от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет;
 4. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;
 5. изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на общинския съвет.

 

 

Глава  дванадесета

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  е приет на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   с Решение № 354 по Протокол № 28 от 30.11.2021г. на Общински съвет Дулово и влиза в сила от датата на публикуването му, изм.  и доп. с Решение № 385/22.02.2022г.

§ 2. Настоящият Правилник отменя Правилника приет с Решение № 3/20.11.2015г., изм. с Решение № 385/26.01.2018г., изм. и доп. с Решение № 433/29.05.2018г., изм. и доп. с Решение № 47/28.01.2021г. на Общински съвет-Дулово.

§ 3. Този правилник е приет с Решение № 97/30.04.2024г. на ОбС-Дулово и изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  приет с решение № 354/30.11.2021 г., изм.и доп. с Решение № 385/22.02.2022г. на Общински съвет – Дулово

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Дулово: инж. Сезгин Галиб