СЪОБЩЕНИЕ от Общинска администрация – Дулово

16.01.2013 10:28

СЪОБЩЕНИЕ

от Общинска администрация – Дулово


Съгласно Решение на РИК № 18-НР/10.01.2013 г., от 21.01.2013 г. до 18.00 ч. на 27.01.2013 г. на телефони: 0864/22424; 0864/23113 и 0882361027, Общинска администрация – Дулово ще приема заявки за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението. Осигурен е превоз за тези избиратели от местоживеенето им до избирателната секция и обратно.

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО СА ПРИГОДЕНИ ДВЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ:

По ред

Населено

място

Секция №

Място за гласуване

1.

2.

3.

4.

1.

гр.Дулово

20 1000 408

Пенсионерски клуб

2.

с.Черник

20 1000 411

Айсберг”

1. Гласоподавател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

2. Гласоподавател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението се вписва в допълнителния избирателен списък в секцията, ако тя е различна от секцията в чийто избирателен списък е включен, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 31 от книжата за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.). Декларацията се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него. В допълнителния избирателен списък се вписват всички данни на гласоподавателя и списъкът се подписва от председателя и секретаря.

3. Когато гласоподавателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от гласоподавателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. Копие от документа на ТЕЛК (НЕЛК) се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него.

4. Когато гласоподавателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, но не притежава документ на ТЕЛК (НЕЛК), по изключение с решение на комисията може да бъде допуснат да гласува с придружител.

5. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа "Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 29 от книжата за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.

6. Когато увреждането на гласоподавател, гласуващ с придружител, не му позволява да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.

7. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

8. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама гласоподаватели. 

9. Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, на коалиция от партии,  на инициативния комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС, на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция или наблюдател не може да бъде придружител.

10. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на помещението за гласуване и поставяне на кабините за гласуване така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.