ЗАПОВЕД №85 24.01.2013 г., Дулово

24.01.2013 16:22
 ОБЩИНА  ДУЛОВО,   ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
 7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” №18, тел: 0864/2-30-00, факс: 0864/2-30-20, 
З А П О В Е Д
№  85
24.01.2013 г., Дулово
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  с цел осигуряване на спокойна обстановка по време на Националния референдум  на 27.01.2013 год.,
                 НАРЕЖДАМ:
 1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата и употребата на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и другите обществени места на територията на община Дулово за времето от 20.00 ч. на 26.01.2013 год. до 10.00 ч. на 28.01.2013 год. 
2. В деня на изборния ден да не се провеждат масови прояви, при които могат да се осъществят предпоставки за нарушаване на обществения ред.
3. Забраната не се прилага при радостни и тъжни тържества и събития, за които има предварително уведомление до Общината.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината и началника на РУ”Полиция”, гр. Дулово.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите чрез средствата за масово осведомяване. 
Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД
кмет на Община Дулово