Проект ОПТИМИЗИРАНЕ СТРУКТУРАТА И РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДУЛОВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕФИКАСНОСТ И ИЗБЯГВАНЕ НА ДУБЛИРАЩИ СЕ ФУНКЦИИ

05.02.2013 16:59

 

Проект: „ОПТИМИЗИРАНЕ СТРУКТУРАТА И РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДУЛОВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕФИКАСНОСТ И ИЗБЯГВАНЕ НА ДУБЛИРАЩИ СЕ ФУНКЦИИ“
Бенефициент: ОБЩИНА ДУЛОВО
Регистрационен номер на договора: 12-11-36/11.10.2012 г.
Стойност на проекта: 105 532,90лв.
Начало на проекта: 16 октомври 2012г.
Край на проекта: 16 февруари 2014г.
 
Общата цел на проекта е оптимизиране на структурата и работата на общинска администрация Дулово за постигане на  ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции.
 
Специфичните цели, поставени в проекта, са следните:
 
Оптимизиране на структурата и функциите на общинската администрация;
 
Подобряване ефективността от дейността на общинската администрация;
 
Повишаване ефикасността на работата на общинската администрация, чрез оптимизиране на работните процеси и координацията между административните звена;
 
Осигуряване на информираност и включване на всички заинтересовани страни и публичност на дейностите и резултатите от  проекта.
 
 
Целевата група на проекта е общинската администрация на Община Дулово.
 
Изборът на целева група се обуславя от заложената цел за подобряване на управлението, организацията и функционирането на общинската администрация на Община Дулово.
Чрез оптимизирането на организационната структура и на функционалното разпределение между вътрешните звена на общината, както и чрез подобряването на управленските и работните процеси, ще бъдат постигнати важни цели като намаляване на бюрокрацията, съкращаване на времето за изпълнение на функциите и дейностите, подобряване на икономичността и ефикасността на дейността. В резултат на проекта ще бъде елиминирана фрагментарността във функциите и отговорностите на вътрешните звена, ще бъде повишена ефективността на организационната структура и нейната подкрепа за постигане на стратегическите цели на общината, ще бъдат опростени и унифицирани процесите, както и ще бъдат елиминирани стъпките в процесите, които не добавят стойност и са излишни.
 
Чрез разработването и въвеждането на липсващи процедури, правила и методологии за работа и чрез усъвършенстването на съществуващите ще се постигне по-голяма управляемост, координация и по-добър контрол на работата на общинската администрация от страна на ръководството. По този начин ще се стандартизира начина на изпълнение на основните дейности и функции, като се елиминират предпоставките за импровизации и неефективност в работата.
 
 
Чрез разработването и въвеждането на система от показатели за оценка на изпълнението ще се повиши ефективността и резултатността на общинската администрация в изпълнението на своята мисия, визия и цели.
 
Чрез провеждането на съпътстващи основните дейности по проекта обучения ще се повиши вътрешния управленски и административен капацитет на общината за ефективно и ефикасно прилагане на новата организация на работа.