ИСТОРИЯ НА ДУЛОВО И РАЙОНА

11.02.2013 16:19

 

Историческа справка 
Първото писмено сведение за град Дулово датира от 1573 година.
Намерено е в турско-арабски документ, който се съхранява в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Близо до сегашния град е имало селище Алан Бахча (Видна градина). Преди Освобождението тук се заселват български семейства от Преславско. След нееднократното му опожаряване оцелелите жители основават селището Аккадънлар (Бели кадъни). От 1878 до 1940 година около четири десетилетия то е в границите на българската държава, а през останалото време - в пределите на Румъния. През 1940 г. по силата на Крайовската спогодба е отново е част от България. След 1942 е преименувано Дулово на името на славната българска династия Дуло, към която принадлежат Авитохол, Ирник, Кубрат, Безмер, Аспарух, Тервел и Север.
С указ на Народното събрание от 31.01.1960 г. Дулово е обявено за град.
Средновековна крепост до с. Скала
 
 
Ранно-средновековната българска крепост до с. Скала е разположена на източната тераса на суходолието Канагьол в миналото р. Дристра. Крепостта е охранявала древния път /в античността свързващ гр. Дурасториум с Марцианапол/, а през средновековието /Първото Българско царство/ свързващ Дръстър /дн. Силистра/ със столиците Плиска и Велики Преслав. Археологическите изследвания са издадени в книгата "Скала - крепост от X-XI век" изд. на БАН, изд-во "проф. М. Дринов София, 1998г. от авторите доц. д-р по история Г. Атанасов и н.с. В. Йотов.
Ранносредновековна крепост "Картал кале" до с.Руйно
 
 
Ранносредновековната българска крепост е разположенана десния бряг на суходолието "Сребренска река". Крепостта има само един вход по подобие на крепостта "Царевец". Чрез археологически сондажи са намерени апликации, остриета на стрели и копия, монети, керамични съдове и др. Международната археологическа експедиция ръководена от доц. Г. Атанасов и проф. д-р на ист. науки Николай Русев от Кишиневския унивеситет откри крепостни стени , жилище(аули), накити, кръстове, монети, земеделски сечива, кухненски прибори и др.
Средновековна крепост до с.Окорш
 
 
Ранносредновековната българска крепост (от Първата Българска държава) е разположена на източната тераса на пресъхналата река Сребренска. Няколкогодишните археологически изследвания на доц. д-р Г. Атанасов доказаха богата материална култура на местното население през X-XI век. Намерени са уникални археологически находки.
Историческа местност "Аязмото" с.Руйно
 
 
В местността се намира средновековна българска крепост от IX-XI век, охранявала древния стратегически път между столиците Плиска и Велики Преслав с р.Дунав.
Местността е свързана и с пребиваването на мюсюлманския светец Демир Баба(железният баща) в средата на XVI век (около 1550 - 1555г.) описано в житието му "Виляетнаме".
Старинни селски къщи с. Върбино
 
 
Намират се в централната част на селото. Построени са в края на XIX век и началото на XX век. Представляват типични добруджански къщи с чардаци, в високи зидани дувари и кичести овощни дръвчета. Селото предлага идеална възможност за селски туризъм. В близост се намират гъсти вековни гори.
Мраморна колона с надпис на арабски език
 
 
Колоната се намира в двора на джамията в с.Грънчарово. Тя е с издълбан(релефен) надпис на арабски език и описва краткия престой на турски султан през 30-те години на XIX век в този край, по време на пътуването му през Одрин - Шумен - Силистра.
Селищна могила в парк "Жажда"
 
 
Разположена е на 1км. на север от центъра на гр.Дулово, в началото на суходолие в парк "Жажда".
Селищната могила и районът около нея са били заселени още в древността, античността, средновекоието и османския период. Доказателство за това са намерените останки от керамични съдове, монети, оръжие, инструменти, основи на жилища и др. В миналото там е текла река и е имало многобройни извори. Сега е вододайна зона.
Източноправославна църква "Св.Георги Победоносец"
 
 
Църквата е строена през 30-те години на XX век. с дарения на местното население и средства отпуснати от румънската държава. Осветена е през 1937г. от владиката Геронтис. Градежът е дело на смоукия майстор, дядо Нанко от с.Иширково. Църквата е зографисанаот Урумов.
Исторически музей с галерия
 
 
Историческият музей е открит през 1998г. в гр.Дулово. Разполага с над две хиляди фондови единици (експонати) в 4 отдела: Арехология, Етнография, Нова и най-нова история и галерия. За две години обектът е посетен от почти пет хиляди посетители. В галерията са гостували десет изложби, между които на световноизвестния скулптор Вежди Рашидов и графика Захари Каменов.
Географска характеристика
Предимно равнинен релеф в общината който е пресечен от суходолия с различна ширина, които са с посока север-юг. Около тях са изградени почти всички населени места в Добруджанския район.
Преобладаващата надморска височина е от 150 до 250 м. Районът е широко отворен на север. Откритата теренна конфигурация обуславя достъпа на ветровете от всички посоки като най-голяма повторяемост имат югоизточните и южните ветрове. През зимните месеци духат силни студени североизточни ветрове, които предизвикват снегонавявания. През лятото често явление е появата на силни сухи ветрове, които пораждат ерозия на почвата. Годишната сума на валежите е 650 мм/кв.м, което е под средната за страната стойност. Засушаванията през летните месеци се отразяват неблагоприятно на тревната и дървесната растителност в общината. Горските масиви заемат 23% от територията на общината. Преобладават естествени насаждения от дъб, цер, габър и други. Иглолистните видове са внесени допълнително при реконструкция на горите със стопанско предназначение или оформят междуселищното пространство.
Релеф
 
 
Територията на общината се характеризира с предимно равнинен релеф, пресечен от суходолия с различна ширина, които са с посока север-юг. Около тях са изградени почти всички населени места в Добруджанския район.
 
Преобладаващата надморска височина е от 150 до 250 м.
Климат
 
 
Климатичните условия са характерни за умереноконтиненталния климат.
 
Средната начална дата с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 10 градуса е 15 април, а средната крайна дата - 25 октомври.
 
Районът е широко отворен на север. Откритата теренна конфигурация обуславя достъпа на ветровете от всички посоки, но най-голяма повторяемост имат югоизточните и южните ветрове.
 
Вследствие на това градът е силно обветрен. Случаите на безветрие представляват 44% от общо изследваните. През зимните месеци духат силни студени североизточни ветрове, които предизвикват снегонавявания. През лятото често явление е появата на силни сухи ветрове, които пораждат ерозия на почвата.
Почви
 
 
На територията на общината са разкрити следните типове почви:
• Излужени черноземи (оподзолени) - 90% от обработваемата земеделска земя
• Тъмносиви горски почви
• Ерозирани плиткокаменливи почви
 
Горски фонд
Горските масиви заемат 23% от територията на общината. Преобладават естествени насаждения от дъб, цер, габър и други. Иглолистните видове са внесени допълнително при реконструкция на горите със стопанско предназначение или оформят междуселищното пространство.
Държавно лесничейство - Дулово, стопанисва 19 103 дка площ, която се простира на територията на общините Дулово и Главиница.
 
Основният предмет на дейност е възпроизводство, отглеждане и стопанисване на горите и дивеча на територията на стопанството.
 
Фазани, благороден елен, сърни, диви свине и др. са представителите на фауната, които се срещат на територията на горско стопанство “Каракуз”.
 
 
 
Здравното обслужване на населението на общината се осъществява от Многопрофилна болница за активно лечение гр. Дулово, представляваща стационар от три шестетажни сгради: поликлиника, представляваща двуетажна масивна сграда, котелно помещение и газоцентрала за медицински газ. 
Първичната здравна помощ на населението се осъществява от  лекарски практики и специализирани кабинети. Съществува и звено за бърза и неотложна помощ.
 
За оптимизиране дейността на МБАЛ гр.Дулово са необходими по-нататъшни действия, свързани с :
- модернизиране на апаратурно-техническите съоръжения,
- повишаване ролята на превантивната и профилактична медицина с преместване акцента към високо- рисковите групи: деца, бременни, сираци, инвалиди, наркомани, пенсионери и безработни,
- повишаване качеството и ефективността на извънболничната и болничната помощ.
Община Дулово не е район с утежнена екологична обстановка. На територията на общината липсват големи промишлени замърсители. Проблемите идват предимно от ниското ниво на благоустроеност и замърсявания от точкови източници. Замърсяването от автомобилния транспорт се дължи предимно на остарелия автомобилен парк.
 
Въздействието на промишлеността и селското стопанство върху качеството на околната среда е незначително и с локален териториален обхват. Ликвидирането на големите животновъдни комплекси намали значително замърсяването, причинено от този отрасъл.
 
За съжаление в повечето промишлени пердприятия и животновъдни ферми липсват локални пречиствателни съоръжения. Естествените водоеми, намиращи се на територията на общината, не се замърсяват с битови и производствени отпадни води.
 
Повишените изисквания за опазване на околната среда изискват оптимизиране на съществуващата или изграждане на нова система за събиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на общината, чрез доставка на модерна сметосъбираща техника и контейнери.
 
Основно предизвикателство пред общината през следващите няколко години ще бъде развитието на газоразпределителна мрежа на ниско налягане, чрез което ще се създаде евтина и екологична алтернатива за отопление на населението и рязко ще се повиши ефективността на използване на първичните енергийни ресурси.
Територия - 570 037 дка.
 Населени места - 27
Административен център - град Дулово
 
Община Дулово е разположена в източната част на Дунавската равнина и обхваща най-северната част от Лудогорието. Общината е в границите на област Силистра Община Дулово граничи с общините: Исперих; Каолиново; Тервел; Силистра; Главиница; Ситово и Алфатар. Община Дулово е втората по големина в Силистренска област и на 51-во място в Република България. В общината има добре изградена комуникационна мрежа.
На територията на общината работещите предприятия са от сферата на  леката и хранително-вкусова промишленост, строителството, търговията и услугите. Изключително висок е делът на малките и средни предприятия - 99% от общия брой. Селското стопанство е традиционен отрасъл за Общината и определя структурата на общинската икономика. От общата площ, 570 037 дка., разпределението на стопанисваната земя по видове е както следва: мери /пасища/ - 42 030 дка.; обработваема земя - 309 178 дка.; овощни градини - 9 695 дка.; лозя - 1 810 дка. Природо-географските условия и богатите почвени ресурси са подходящи за отглеждане на селскостопански култури с по-дълъг вегетационен период на развитие. Условията благоприятстват зърнопроизводството, залагането на тревно-фуражни и технически култури. Площта на горския фонд е 132 249 дка., в т.ч. общински гори 42 787 дка. Преобладават насаждения от дъб и габър. 
Община Дулово не е район с утежнена екологична обстановка. На територията на общината липсват големи промишлени замърсители. Проблемите идват предимно от ниското ниво на благоустроеност и замърсявания от точкови източници. ДДС "Каракуз" предлага възможности за развитие на ловен туризъм, в т.ч. фотолов и фотосафари.
Дуловска община е втората по големина в област Силистра и обхваща 27 населени места.
В 5 села - Скала, Прохлада, Върбино, Козяк и Черковна няма детски и учебни заведения. В други 13 /Златоклас, Руйно, Раздел, Грънчарово, Орешене, Колобър, Таслаково, Овен, Вокил, Боил, Долец, Межден, Водно/ са запазени само детски градини.
В рамките на останалите 15 населени места е изградена и съществува мрежа от 10 общински училища /1 начално, 6 основни и 3 СОУ/, ПГООТ - държавно училище, 23 целодневни детски градини, Обединено детско заведение и 1 обслужващо звено - Ученическо общежитие.
 
Поради демографският срив, миграцията на населението, ниските доходи, тежкото материално и финансово състояние и ниската обща култура на част от жителите на общината, броят на учениците намалява с годините, което доведе до закриването на 12 училища през периода 2000-2008 година.
Обособиха се 8 средищни училища - образователни центрове,/в по-големите училищни центрове се разкриха и 3 ученически стола/, до които се извозват ученици от съседни села.
 
Транспортното обслужване на пътуващите ученици се осъществява чрез 10 собствени автобуси — предоставени от МОН и по договори за специализиран превоз.
 
В условията на икономическа криза образователната ни система предприе радикална промяна, за да бъде в състояние да отговори на новите обществени потребности. През последните няколко години настъпиха значителни промени и в общинската образователна политика.
Оптимизира се мрежата на учебните и детските заведения, засили се децентрализацията в управлението на училищата, подобри се качеството на образованието в българското училище. Като цяло общинската образователна система функционира устойчиво и стабилно.
 
 
 
С решение №120 по протокол №9/26.09.2008година на ОбС-гр.Дулово,считано от 01.10.2008година се преобразуват чрез вливане общинските детски градини,както следва:
ЦДГ
директор
телефон
1.
Център ЦДГ „Щастливо детство” гр.Дулово
Донка Пенева
0864/2-22-35
GSM: 0893445232
 
Филиал-ЦДГ с.Водно
 
 
 
Филиал -ЦДГ с.Черник
 
 
2.
Център ОДЗ „Мир”-гр.Дулово
Лейла Моллова
0864/2-22-19
GSM:0893445222
 
Филиал -ЦДГ с.Поройно
 
 
3.
Център ЦДГ „Пролет” с.Паисиево
Юлвие Мехмед
08647/21-28
GSM:0893445251
 
Филиал -ЦДГ с.Боил
 
 
 
Филиал -ЦДГ с.Долец
 
 
 
Филиал -ЦДГ с.Орешене
 
 
4.
Център ЦДГ „Пролет” с.Межден
Лалка Тодорова
08645/264
GSM:0893445210
 
Филиал -ЦДГ с.Таслаково
 
 
 
Филиал -ЦДГ с.Колобър
 
 
5.
Център ЦДГ „Първи юни” с.Окорш
Радка Иванова
08642/201
 
 
Филиал -ЦДГ с.Овен
 
 
 
Филиал -ЦДГ с.Вокил
 
 
6.
Център ЦДГ „Здравец” с.Чернолик
Фатмегюл Мехмед
08644/240
GSM:0893445218
 
Филиал -ЦДГ с.Правда
 
 
 
Филиал -ЦДГ с.Руйно
 
 
 
Филиал -ЦДГ с.Яребица
 
 
 
Филиал -ЦДГ с.Златоклас
 
 
7.
Център ЦДГ „Слънце” с.Раздел
Адифе Рамадан
0864/2-26-41
GSM:0893445228
 
Филиал -ЦДГ с.Грънчарово
 
 
 
Филиал -ЦДГ с.Секулово
 
 
училище
населено място
директор
телефон
1.
СОУ„Васил Левски”
гр.Дулово
И.д.Ивелина
Крумова
0864/ 2-22-74,
2-24-67
2.
СОУ „Йордан  Йовков”
с.Окорш
Веселка Василева
08641-228
3.
СОУ „Христо Ботев”
с.Паисиево
Юлвие Рафи
0864-2063
4.
ОУ „Хр.Смирненски”
гр.Дулово
Стоянка Господинова
0864/ 2-25-20
2-27-68
5.
ОУ „Св.св.Кирил и Методий”
с.Правда
Мариана Андонова
08640-265
6.
ОУ „Св.св.Кирил и Методий”
с.Секулово
Магдалена Иванова
08648-216
7.
ОУ „Св.св.Кирил и Методий”
с.Черник
Юксел Хамза
0864/2-22-26
8.
ОУ „Д-р Петър Берон”
с.Чернолик
Гюлсевер
Расим
08644-278
9.
ОУ„Васил Левски”
с.Яребица
Юмер Шекерджи
08649-269
10.
НУ „Светлина”
с.Поройно
Росен Игнатов
0864/2-41-85
11.
Ученическо общежитие
гр.Дулово
Ивелин Стоянов
0864/2-26-71
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Информационен център  ОЦУИГ е изграден в отговор на нарасналите изисквания и потребности на гражданите, в интерес на ефективния управленски подход и в съответствие с Програмата за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация, с цел:
 
Увеличаване на прозрачността в работата и намаляване предпоставките за корупция;
Цялостен автоматизиран управленски контрол върху общинските дейности;
Устойчиво повишаване доверието на хората към Общината – чрез достъпни, по-бързо и качествено извършени услуги в дружелюбна и етична среда;
Създаване на задължителни предпоставки за електронното управление на местно ниво и предоставяне на услуги, съответстващи на европейските стандарти – във връзка с изпълнение изискванията за присъединяване към Европейския съюз.
 
Нашите клиенти, партньори и избиратели, гражданите и бизнесът очакват полагащото се на всеки данъкоплатец внимание, професионализъм, етичност и оптимално организиран процес на административното обслужване.
 
В ОЦУИГ ще получите лесен достъп до информация, бързо, компетентно и ефективно административно обслужване от добре осведомени и отзивчиви общински служители от Сектор “Правно и административно обслужване”, в приятна атмосфера на фронт-офиса.
 
Етичен кодекс
 
 
 
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. /1/ Този кодекс определя правилата за поведение на служителите в Общинската администрация на община Дулово.
         /2/ Кодексът има за цел да създаде условия за повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на общинските служители и да издигне престижа на работата в Общинската администрация.
Чл. 2. /1/ Служителите в Общинската администрация осъществяват дейността си при спазване на следните принципи:
законност;
лоялност;
честност;
безпристрастност;
политическа неутралност;
отговорност и отчетност.
/2/ При изпълнение на служебните си задължения служителите в Общинската администрация се ръководят от разпоредбите на Конституцията и законите на страната, актовете Общинския съвет и кмета на общината и интересите на териториалната общност.
 
Чл. 3. /1/ В зависимост от функциите, които изпълняват, определени в длъжностните им характеристики, служителите съдействат за провеждането на политиката на Общината, основаваща се на принципите на правовата държава, като извършват действия, предлагат и вземат решения, водещи към укрепване на доверието в Общината и нейните органи.
 /2/ Служителите осъществяват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на гражданите.
Чл. 4. /1/ При изпълнение на служебните си задължения и в своя обществен и личен живот, служителите дължат поведение, което не накърнява престижа на службата в Общината.
        /2/  При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки гражданин,  като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да било прояви на дискриминация.
Глава втора
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Чл. 5. /1/ Служителите в Общинската администрация изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност на гражданите и юридическите лица при разглеждане на заявленията, жалбите, сигналите и предложенията и осигуряват законосъобразно, качествено и в срок административно обслужване, достъпно за всеки.
          /2/ Служителите са длъжни да опазват и да не разпространяват данните и информацията, станали им известни при или по повод на изпълнението на служебните им задължения.
Чл. 6. /1/ Служителите в Общинската администрация са длъжни да се произнасят по исканията на гражданите и юридическите лица, като им предоставят цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и законни интереси, при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
        /2/ Служителите отговарят на поставените въпроси и искания съобразно определените им функции, като при необходимост ги пренасочват към други служители, притежаващи съответната компетентност.
         /3/ Служителите предоставят коректна информация относно възможностите за обжалване, в случаи на допуснати от Администрацията нарушения или отказ за извършване на административна услуга.
Глава трета
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 7. /1/ Служителите в Общинската администрация подпомагат дейността на кмета на общината и на Общинския съвет с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на общинската политика, при изпълнението на взети решения и при изпълнение на възложените им функции.
          /2/ При изпълнение на служебните си задължения служителите следват поведение, което създава увереност у органите, чиято дейност подпомагат, че могат да им се доверяват и да разчитат на тяхната компетентност.
         /3/ Служителите изпълняват задълженията си честно и безпристрастно, като не допускат личните политически пристрастия да им влияят.
         /4/ Когато правят предложения пред органите на местната власт, служителите предоставят цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.
Чл. 8. /1/ Служителите в Общинската администрация са длъжни да спазват служебната йерархия и стриктно да изпълняват актовете и заповедите на горестоящите органи и служители от Администрацията.
         /2/ Служителите не са длъжни да изпълняват неправомерни заповеди, включително издадени по установения ред, когато те са правомерни.
         /3/ Служителите могат да поискат писмено потвърждаване на служебния акт, когато в отправената до тях устна заповед представлява очевидно правонарушение.
         /4/ Служителите не са длъжни да изпълняват нареждане, което засяга техни права, или правата на съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително. 
В такива случаи те са длъжни незабавно да уведомят органа, от когото е получено нареждането.
         /5/ Служителите поставят пред своя пряк ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъскват в процеса на работата.
Чл. 9. /1/ Служителите в Общинската администрация противодействат на корупционни прояви и на други неправомерни действия .
         /2/ Служителите не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат или да приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи,    които    могат  да  повлияят  на  изпълнението  на  служебните  им
задължения, на техни решения или да нарушат професионалния им подход по определени въпроси.
         /3/ Служителите не могат да приемат подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.
Чл. 10. Служителите в Общинската администрация не трябва да изразяват лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Общината .
Чл. 11. /1/ При изпълнение на служебните си задължения служителите в Общинската администрация опазват повереното му имущество с грижа на добър стопанин и не допускат използването му за лични цели.
         /2/ Служителите са длъжни своевременно да информират непосредствения си ръководител за загубата или повреждането на поверено им имущество.
         /3/ Документите и данните получени, създадени и съхранявани в Общинската администрация могат да се използват от служителите само за изпълнение на служебните им задължения при спазване на правила за защита на информацията.
Чл. 12. /1/ Служителите в Общинската администрация са длъжни да спазват и да използват установеното работно време за изпълнение на възложените им задължения.
          /2/ Служителите са длъжни да повишават своята квалификация и професионални умения.
Глава четвърта
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 13. /1/ Служителите в Общинската администрация не могат да участват при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато те или свързани с тях лица по смисъла на &1 от Допълнителната разпоредба на Закона за държавния служител, са заинтересувани от съответното решение или когато имат със заинтересувани лица отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхната безпристрастност.
        
 /2/ При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните им задължения и техните частни интереси, служителите следва своевременно да уведомят своя ръководител.
 /3/ Служители, на които станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в администрацията, предприемат необходимите мерки за изясняване на въпроса.
          /4/ Когато служителите се съмняват дали дадена дейност е съвместима със служебните им задължения, те трябва да обсъдят това със своя ръководител.
Чл. 14. /1/ Служителите в Общинската администрация не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството им интереси.
           /2/ Служителите не участват в каквито и да са сделки, които са несъвместими с тяхната длъжност, функции и задължения.
          /3/ Служителите, напуснали Общинската администрация, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.
Глава пета
КОЛЕГИАЛНИ  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Чл. 15. /1/ В отношенията помежду си служителите в Общинската администрация проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.
          /2/ Служителите уважават мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на личен живот.
Чл. 16. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.
Чл. 17. Със своето лично поведение и чувство за отговорност служителите на ръководни длъжности трябва да дават пример на  подчинените си.
Глава шеста
ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 18. /1/ При изпълнение на служебните си задължения в обществения си живот служителят следва поведение, което не уронва престижа на службата в Общинската администрация.
          /2/ Служителят не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.
         /3/ Служителят се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си.
         /4/ Служителят спазва благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното му положение и на институцията, която представлява.
Чл. 19. Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на Общинската администрация.
Чл. 20. Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.
Чл. 21. Служителят придобива и управлява имуществото си по начин, който да не създава съмнения за злоупотреба със служебното му положение.
Чл. 22. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този Кодекс, служителят следва да се оттегли от служба.
Глава седма
САНКЦИИ
Чл.23./1/ При нарушаване на правилата и нормите на поведение, установени в този Кодекс, служителите в Общинската администрация носят дисциплинарна отговорност в съответствие с техния статут, съгласно Закона за държавния служител или Кодекса на труда.
         /2/ Установяването на нарушения по ал. 1 и налагането на наказанията се извършва по реда за установяване на дисциплинарните нарушения и налагането дисциплинарни наказания , определен в Закона за държавния служител и Кодекса на труда.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
&.1. При първоначално назначаване на длъжност в Общинската администрация, непосредственият ръководител е длъжен да запознае новоназначения служител с разпоредбите на този Кодекс в седемдневен срок от постъпването му на работа.
&.2. Контрола по изпълнението на Кодекса се възлага на секретаря на общината.
&.3. Етичният кодекс се издава във връзка  с чл.7 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 
 
Телефонен указател
 
 
 
Обща администрация
Сектор “Правно и административно обслужване”
0864/2-24-24
Общински център за услуги и информация
0864/2-31-13
Специализирана администрация
 
 
Сектор “Инвестиции и УТ”
0864/2-25-12
Сектор”Общ.собственост и приватизация”
0864/2-32-29
Сектор”Хуманитарни дейности”
0864/2-24-44
ДИРЕКЦИЯ “Финанси”
 
 
Директор
0864/2-41-71
Счетоводство
0864/2-20-83
НАПРАВЛЕНИЕ ”Образование”
 
 
Гл.експерт
0864/2-52-70
Гл.счетоводител
0864/2-41-10
ЗАТС,каса
0864/2-25-84
ОДК
0864/2-41-57
СЕКТОР ”Култура и младежки дейности”
 
 
Главни специалисти
0864/2-31-22
ОНЧ ”Н.Й.Вапцаров”
0864/2-23-63
Исторически музей с галерия
0864/2-32-72
Други
 
 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
0864/2-26-38
0864/2-50-25
Отдел ”Военен”
0864/2-23-53
ПОбКЗНБАК /Гражданска защита/
0864/2-22-95
Дежурен: 0864/2-21-31