ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ гр.Дулово 2013 г.

11.02.2013 16:20

 

Утвърждавам: 
 
 Кмет: ...................... 
 
 /д-р Юксел Ахмед/ 
 
 
 
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  
 
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
                        гр.Дулово 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел І 
 
Общи положения 
 
 
 
Чл.1. (1) С тези вътрешни правила се регламентират условията и редът 
за предоставяне на достъп до обществена информация от Общинска 
администрация Дулово, наричана по-нататък „администрацията”. 
 
(2) За неуредените с тези вътрешни правила въпроси се прилагат 
разпоредбите на Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ). 
 
Чл.2. (1) Субекти на правото на достъп до обществена информация са: 
гражданите на Република България, чужденците и лицата без гражданство, 
както и всички юридически лица. 
 
(2) Лицата по ал.1, наричани по-нататък „заявители”, могат да упражнят 
правото си на достъп до обществена информация при условията и по реда на 
тези вътрешни правила и на ЗДОИ. 
 
Чл.3. (1) Администрацията осигурява на лицата по чл.2 достъп до 
обществена информация при спазване на следните основни принципи: 
 
1. откритост, достоверност и пълнота на информацията; 
 
2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена 
информация; 
 
3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на 
обществена информация; 
 
4. защита на правото на информация; 
 
5. защита на личната информация; 
 
6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата. 
 
(2) Осъществяването на правото на достъп до обществена информация 
не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и 
срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. 
 
 
 
Раздел ІІ 
 
Форми за предоставяне на достъп до обществена информация 
 
 
 
Чл. 4. (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена 
информация са: 
 
1. преглед на информацията - оригинал или копие; 
 
2. устна справка; 
 
3. копия на хартиен носител; 
 
4. копия на технически носител. 
 
(2) За достъп до обществена информация могат да се използват една 
или повече от формите по ал. 1. 
 
Чл.5. (1) Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, 
освен ако: 
 
1. за нея няма техническа възможност; 
 
2. е свързана с необосновано увеличаване на разходите по 
предоставянето; 
 
3. води до възможност за неправомерна обработка на тази информация 
или до нарушаване на авторски права. 
 
(2) В случаите по ал. 1, достъп до информацията се предоставя във 
формата, посочена в решението за предоставяне на достъп. 
 
 
 
Раздел ІІІ 
 
Ред за предоставяне на достъп до обществена информация 
 
 
 
Глава 1. 
 
Общи положения 
 
 
 
Чл.6. (1) Дейността в администрацията по приемането, регистрирането и 
разглеждането на заявления, както и изготвянето на решения по ЗДОИ се 
организира и координира от секретаря на общината. 
 
(2) Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне, както и за 
предоставяне на частичен достъп до искана обществена информация по чл.28, 
ал.2 ЗДОИ, във връзка с чл.34 и чл.38 от ЗДОИ се взимат от кмета на 
общината при условията и по реда на глава 5 от този раздел. Кметът на 
общината подписва всички изходящи документи във връзка с осъществяване 
на процедурата. 
 
Чл.7. Достъп до обществена информация се предоставя от 
администрацията въз основа на писмено заявление по образец съгласно 
приложение № 1 към тези правила или устно запитване. 
 
(2) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по 
електронен път при условие, че: 
 
1. заявлението е изпратено на електронната поща на администрацията: 
 
2. електронното съобщение и заявлението са подписани с електронен 
подпис по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; 
 
3. заявлението съдържа информация за: 
 
а) трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; 
 
б) описание на исканата информация; 
 
в) предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата 
информация; 
 
г) адреса за кореспонденция със заявителя. 
 
Чл.8. Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена 
информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му 
информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление. 
 
 
 
Глава 2 
 
Приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до 
обществена информация 
 
Чл.9. (1) Устните запитвания за достъп до обществена информация се 
приемат от главен експерт „ Връзки с обществеността”. 
 
(2) В зависимост от характера на запитването, служителят по ал.1 след 
съгласуване с непосредствения си ръководител пренасочва заявителя към 
компетентния ръководен служител от администрацията за устна справка. По 
преценка на ръководния служител, към който е пренасочено устното 
запитване, устната справка може да се предостави и от служител на експертна 
длъжност. 
(3) Служителят, предоставил устната справка или изготвил информацията, уведомява служителя по ал.1 за формата на предоставяне на 
информацията, съответно отказа да се предостави такава. 
 
Чл.10. (1) Приетите устни запитвания се регистрират в отделна партида 
на регистъра по чл.14. 
 
(2) С цел регистриране на устното запитване за достъп до обществена 
информация, служителят по чл.9, ал.3 предава на главен експерт „ Връзки с обществеността ” писмена справка, която съдържа: трите имена на заявителя; каква информация е поискана; формата, в която е предоставен достъп или основанието за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация. 
 
(3) Служителят по ал.1 на всеки три месеца изготвя и представяна на 
кмета и секретаря на общината справка за най-често получаваните устни 
запитвания. По преценка на кмета на общината, информация за най-често 
отправяните запитвания и отговорите се помества на Интернет сайта на 
администрацията в нарочно създадена за целта рубрика. 
 
Чл.11. За предоставяне на достъп до обществена информация по устно 
запитване се дължат разходи, в зависимост от формата на предоставяне на 
достъп и вида на носителя. 
 
 
 
Глава 3 
 
Приемане, регистриране и срокове за разглеждане на писмени заявления 
за достъп до обществена информация 
 
 
 
Чл.12. (1) Писмени заявления за достъп до обществена информация се 
подават по образец съгласно Приложение №1. 
 
(2) Образецът на заявление се предоставят безплатно на хартиен носител 
в деловодството на администрацията. Същият се публикува и на официалната 
електронна страница на администрацията – www.dulovo.bg 
 
Чл. 13. (1) Писмените заявления, които не са изготвени съгласно 
образеца по Приложение № 1, или не съдържат реквизитите по чл.25, ал.1 от 
ЗДОИ се оставят без разглеждане. Постъпилите заявления, които не отговарят 
на условията по чл.7 също се оставят без разглеждане. 
 
(2) В случаите по ал.1, заявителят се уведомява писмено в седeм дневен 
срок от регистриране на заявлението. Ако заявителят не е посочил трите си 
имена или адрес за кореспонденция, съобщение, че заявлението му е оставено 
без разглеждане се публикува на Интернет страницата на администрацията в 
специализираната рубрика по чл. 10, ал.3. 
 
Чл.14. (1) Писмените заявленията и тези по чл.7 се регистрират в 
специален регистър в деловодството на администрацията в деня на тяхното получаване. 
 
(2) Регистърът по ал.1 се води от лицето, приемащо в деловодството заявленията 
 
(3) За регистриране на устните запитвания се прилагат условията и реда 
на Глава 2 от този раздел. 
 
Чл.15. (1) При регистрацията на писмените заявление и тези по чл.7 се 
използва самостоятелен регистрационен индекс, утвърден от кмета на 
общината. 
 
(2) Регистрационният номер на заявленията се формира от 
регистрационен индекс, пореден номер и дата на постъпване. 
 
(3) Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са 
по повод или в отговор на вече регистрирано заявление, носят 
регистрационния номер на вече регистрираното заявление и датата на 
постъпване. 
 
Чл.16. (1) Писмените заявления за предоставяне на достъп до 
обществена информация се разглеждат в 14-дневен срок, след датата на 
регистрирането им. 
 
(2) За заявления, за които е направено писмено уведомление за 
уточняване предмета на исканата информация, срокът по ал.1 започва да тече 
от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация 
 
(3) Срокът по ал.1 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато 
исканата информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за 
нейната подготовка. За удължаването на срока, заявителят се уведомява 
писмено. 
 
(4) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и 
когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е 
необходимо неговото съгласие за предоставянето й. 
 
Чл.17. (1) В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно 
формулирана или е формулирана много общо, кметът на общината уведомява 
заявителя за това с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка. 
 
(2) Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок 
до 30 дни от получаване на писмото, заявлението се оставя без разглеждане и 
се архивира. 
 
Чл.18. (1) Когато исканата обществена информация се отнася до трето 
лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й, в 7-дневен срок 
от регистриране на заявлението, до третото лице се изпраща писмено искане 
за изричното му писмено съгласие. 
 
(2) При неполучаване на съгласие от третото лице в срока по ал. 1 или 
при изричен отказ да се даде съгласие, кметът на общината може да 
предостави исканата обществена информация в обем и по начин, който да не 
разкрива информацията, отнасяща се до третото лице. 
 
(3) Не се иска съгласие на третото лице в случаите, когато то е задължен 
субект по ЗДОИ и отнасящата се до него информация е обществена 
информация по смисъла на същия закон. 
 
Чл.19. Когато администрацията не разполага с исканата от заявителя 
обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, 
заявлението се препраща в 14-дневен срок от регистрирането му, за което 
заявителят се уведомява писмено - по пощата с обратна разписка. В 
уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на 
съответния орган или юридическо лице. 
 
Чл.20. Когато администрацията не разполага с исканата обществена 
информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от 
получаване на писменото заявление, кметът на общината писмено уведомява 
за това заявителя по пощата с обратна разписка. 
 
 
 
Глава 4 
 
Условия и ред за разглеждане на писмени заявления за достъп до 
обществена информация 
 
 
 
Чл.21. (1) В деня на регистрирането им, писмените заявления се 
предават на секретаря на общината за резолюция. 
 
(2) В случаите по чл.13, секретарят на общината оставя заявлението без 
разглеждане и организира уведомяването на заявителя по реда на ал.2 на 
чл.13. 
 
Чл.22. Секретарят на общината резолира заявлението за достъп до 
дирекцията, от чиято компетентност е исканата информация. 
 
Чл.23. (1) В 10 дневен срок от регистрирането на заявлението, 
дирекцията до която е резолирана преписката, а в случаите, когато преписката 
е резолирана до няколко дирекции – обобщаващата дирекция, изпращаща чрез 
деловодството до секретаря на общината: 
 
1. мотивирано становище относно: 
 
следва ли администрацията да предостави искания достъп до 
обществена информация; 
в какъв обем да се предостави информацията; 
формата в която да се предостави исканата информация; 
необходимост от удължаване на срока за произнасяне. 
 
 
2. Проект на придружително писмо по чл.27, ал.2. 
 
(2) В случаите, когато дирекцията до която е резолирана преписката 
отказва изготвяне, отказът се мотивира и предоставя на секретаря на общината 
чрез деловодството в 2 дневен срок от резолиране на преписката. Секретарят 
се произнася по отказа като може да пренасочи преписката към друга 
дирекция. 
 
(3) В срока по ал.1, от Дирекция „Финанси” се изготвя и предоставя 
на кмета на общината по реда на чл.24 справка за разходите по предоставяне 
на обществената информация, по нормативи. 
 
Чл.24. Секретарят на общината комплектува преписката и я докладва на 
кмета на общината за решаване. 
 
 
Глава 5 
 
Решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до 
обществена информация 
 
 Чл. 25. (1) За осигуряване на достъп до обществена информация, която се 
създава или съхранява от администрацията, кметът на общината взема 
решения за предоставяне или за отказ за предоставяне, както и за 
предоставяне на частичен достъп до искана обществена информация по чл.28, 
ал.2 от ЗДОИ, във връзка с чл.34 и чл.38 от ЗДОИ. 
 
 (2) Решенията по ал.1 се вземат в сроковете по глава 4 от тези вътрешни 
правила. 
 
 (3) Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до 
обществена информация могат да се обжалват пред Силистренски районен съд 
по реда на Закона за административното производство, съответно по реда на 
Административно процесуалния кодекс. 
 
Чл.26. Решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп 
до обществена информация се дава със заповед, след като е изяснено каква 
информация се иска да бъде предоставена, къде се намира тя, може ли да бъде 
предоставена, в какъв обем и в каква форма. 
 
Чл. 27. (1) При предоставяне на достъп до информация заповедта 
задължително съдържа реквизитите по чл. 34, ал. 1 от ЗДОИ във връзка с чл. 
15, ал. 2 от Закона за административното производство, съответно във връзка с 
чл.59, ал.2 от Административно процесуалния кодекс. В заповедта се посочва и 
конкретното лице, отговорно за изпълнението на заповедта. 
 (2) Заповедта по ал.1 се връчва по реда на чл. 34, ал. 3 от ЗДОИ - лично 
срещу подпис или по пощата с обратна разписка, като за целта се изготвя 
придружително писмо, което съдържа: 
 
 1.срока, в който се предоставя достъпът (не по-кратък от 30 дни от датата на 
получаване на решението); 
 
 2. указания за начина, по който следва да се заплатят разходите; 
 
3. указания за начина, по който може да се предостави достъпът - с 
подписването на протокол по образец съгласно Приложение № 2, или при малък 
обем материали - по пощата с писмо с обратна разписка, като заявителят следва 
да бъде предупреден, че администрацията не носи отговорност за загубени по 
пощата документи (в случай, че заявителят избере информацията да му бъде 
изпратена по пощата); 
 
 4. предупреждение за разпоредбата на чл. 36 от ЗДОИ (отказ от предоставен 
достъп); 
 
 5. телефон за информация. 
 
 (3) Проектът на заповед за предоставяне на достъп до обществена 
информация се изготвя от секретаря на общината и се съгласува с юриста на 
общината, със заместник-кметовете(по ресори), с директорите на дирекциите и началниците на сектори, на които е резолирано изготвянето на материали по заявлението. 
Чл. 28. (1) При отказ за предоставяне на достъп до обществена 
информация, в решението за отказ се посочва конкретното основание от 
изброени в чл. 37 от ЗДОИ. Решението за отказ съдържа подробни мотиви за 
отказа. 
 
(2) При предоставяне на частичен достъп до информация: 
 
 1. Заповедта за предоставяне съдържа съответно реквизитите на решение 
за предоставяне на достъп до информация, за частта с която се предоставя, и на 
решение за отказ за предоставяне на информация, за частта с която се отказва. 
 
 2. Частичният достъп може да бъде под следната форма: 
 
 а) предоставяне на информация по част от исканият в заявлението; 
 
б) предоставяне на целия носител на информация, със заличени полета, 
съдържащ информация, достъпът до която е ограничен. 
 
(3) При наличие или при съмнение за наличие на основание за отказ за 
предоставяне на информация по смисъла на чл.37 от ЗДОИ, включително и 
при предоставяне на частичен достъп до информация, съответните 
длъжностни лица най-късно в тридневен срок от получаването на конкретното 
заявление го препращат, придружено със становище до секретаря на 
общината, който докладва преписката за решаване от кмета на общината. П
Проектът на решението по чл. 28, ал.2 от ЗДОИ за отказ се изготвя от юриста 
на общината след произнасяне на кмета по становището по предходното 
изречение. 
 
 
 
Глава 6 
 
Дължими разходи и начини за заплащането им при предоставяне на 
достъп до обществена информация 
 
 
 
Чл.29. (1) Достъпът до обществена информация се предоставя след 
представяне на платежен документ за заплащане на определените разходи, за 
определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена 
информация по ЗДОИ, според вида на носителя, на който се предоставя 
информацията. (Приложение №2)
 
Чл.30. Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой в касата 
на общината. 
 
 
 
Раздел ІV 
 
Съхраняване на досиетата на постъпилите заявления за достъп до 
обществена информация 
Чл.31. По всяко постъпило заявление се води досие, което съдържа: 
заявление, водената в хода на процедурата кореспонденция, решението по чл. 
28, ал. 2 от ЗДОИ, платежен документ по чл.29 от тези вътрешни правила, 
протокол или писмо за предоставяне на достъп и опис на наличните в досието 
документи. Досието се води от дирекцията(сектора) до която е резолирана преписката, 
а в случаите, когато преписката е резолирана до няколко дирекции (сектори)–
в деловодството. 
 
Чл.32. (1) В едноседмичен срок от приключване на всяка процедура по 
конкретно писмено заявление, съставеното досие се изпраща в деловодството 
на администрацията за отразяване в регистъра по чл.14. 
 
(2) След извършване на вписването по ал.1 досието се предава в архива. 
 
 
 
Раздел V 
 
Заключителни разпоредби 
§1. (1) Тези вътрешни правила се приемат във връзка чл.21 от ЗДОИ. 
 
(2) Тези вътрешни правила са утвърдени със Заповед № РД - ……/ 
... г. на Кмета на Община Дулово и влизат в сила от 01.01.2013 г. 
 
§2. (1) Тези вътрешни правила и приложенията към тях публично да се 
оповестят като се публикуват на сайта на общината на адрес: 
 
(2) На основание чл.21 от ЗДОИ, образецът на заявление за достъп до 
обществена информация, начинът на заплащане на разходите да се обяви в 
деловодството на администрацията. 
 
 
 
 
 
 
 
Съгласували: 
 
Рейхан Узунов –секретар на Община Дулово - …………………… 
 
 
 
Светла Господинова – директор на дирекция „Финанси” - …………………… 
 
 
 
Гергана Игнатова – юрисконсулт ОбА - …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1 
 
ДО 
 
КМЕТА 
 
НА ОБЩИНА ДУЛОВО 
 
 
 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
За достъп до обществена информация 
 
 
 
От…………………………………………………………………………………… 
(трите имена на лицето) 
 
Или 
 
От…………………………………………………..............………………………… 
(наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението) 
 
 
 
Чрез своя представител …………………………………………………………….. 
 
 (Трите имена на лицето, което подава заявлението от името на юридическото лице) 
 
 
 
Адрес за кореспонденция 
………………………………………………………………………… 
 
 
 
Телефон за връзка ……………………………………………………………… 
 
(телефонът се посочва по желание, но това би улеснило комуникацията с Вас) 
 
 
 
 
 
 
 
Уважаеми господин КМЕТ, 
 
МОЛЯ, на основание чл.24, ал.1 и чл.25 от Закона за достъп до 
обществена информация, 
 
 
 
Да ми бъде предоставена информация относно: 
 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Или
Да ми бъдат предоставени следните документи: 
 
 
 
1. …………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………… 
Желая да получа информацията в следната форма: 
 
(предпочитаната от Вас форма за предоставяне се отбелязва с Х) 
 
 
 
Преглед на информацията – оригинал или копие; 
 
Устна справка; 
 
Копие на хартиен носител; 
 
Копие на технически носител. 
 
 
Дата: ………………………. 
Подпис:…………………………….. 
 
 
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ №2
 
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 
 
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. 
Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г. 
 
На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за 
достъп до обществена информация нареждам: 
 
I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена 
информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя: 
 
1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.; 
 
2. CD – 1 брой – 0,50 лв.; 
 
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.; 
 
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.; 
 
5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.; 
 
6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.; 
 
7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.; 
 
8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.; 
 
9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв. 
 
II. Стойностите по т. I не включват ДДС. 
 
III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 
г.). 
 
IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г. 
 
Министър: С. Дянков
 
 
 
 
 
 
 
 
Закон за достъп до обществена информация 
 
 
 
 
 
Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 5 Декември 2008г., изм. ДВ. бр. 77 от 1 октомври 2010 г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011 г. 
 
 
 
 
 
ГЛАВА ПЪРВА 
 
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Раздел I 
 
 
Предмет и обхват 
 
 
  
 
 
Предмет на закона: 
 
 
 
 
 
Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор. 
 
 
 
 
 
Обществена информация и информация от обществения сектор (Загл. доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) 
 
 
 
 
 
Чл. 2. (1) Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. 
(2) Информацията по ал. 1 е обществена независимо от вида на нейния материален носител. 
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор. 
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 49 о т 2007 г.) Този закон не се прилага за достъпа до лични данни. 
 
 
 
 
 
Повторно използване на информация от обществения сектор 
 
 
 
 
 
Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Повторно използване на информация от обществения сектор е използването й за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор. 
(2) Предоставянето на информация от обществения сектор на организация от обществения сектор във връзка с осъществяване на нейните правомощия или функции не е повторно използване по смисъла на този закон.   
 
 
 
 
 
Задължени субекти (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)  
 
 
 
 
 
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Този закон се прилага за достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България, наричани по-нататък "органите". 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Този закон се прилага и за достъп до обществена информация, която се създава и съхранява от:
1. публичноправни субекти, различни от тези по ал. 1, включително публичноправните организации;
2. физически и юридически лица само относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми.
3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Организациите от обществения сектор са длъжни да предоставят информация от обществения сектор за повторно използване, с изключение на предвидените в този закон случаи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Организация от обществения сектор е държавен орган, орган на местно самоуправление и публичноправна организация, както и техните обединения. 
  
 
 
Субекти на правото на достъп до обществена информация и на правото на повторно използване на информация от обществения сектор (Загл. доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) 
 
Чл. 4. (1) Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в този закон, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация. 
(2) Чуждестранните граждани и лицата без гражданство се ползват в Република България с правото по ал. 1.
(3) От правото по ал. 1 се ползват и всички юридически лица. 
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3 имат право на повторно използване на информация от обществения сектор. 
 
 
  
 
 
Осъществяване на правото на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) 
 
 
 
 
 
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Осъществяването на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала. 
 
 
  
 
 
Основни принципи 
 
 
 
 
 
Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 49 о т 2007 г.) Основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация са: 
1. откритост, достоверност и пълнота на информацията; 
2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация; 
3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация; 
4. защита на правото на информация; 
5. защита на личната информация; 
6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата. 
(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Основните принципи при предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване са: 
1. осигуряване на възможност за многократно повторно използване на информация от обществения сектор; 
2. прозрачност при предоставяне на информация от обществения сектор; 
3. забрана за дискриминация при предоставяне на информация от обществения сектор;
4. забрана за ограничаване на свободната конкуренция. 
 
 
  
 
 
Допустими ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор (Загл. доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) 
 
 
 
 
 
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон. 
(2) Достъпът до обществена информация може да бъде пълен или частичен. 
 
 
 
 
 
Изключения от приложното поле на закона 
 
 
 
 
 
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Разпоредбите на закона относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която: 
1. се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица; 
2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) се съхранява в Националния архивен фонд на Република България. 
 
 
 
 
 
 
Раздел II 
Официална и служебна обществена информация 
 
 
 
 
 
Видове обществена информация 
 
 
 
 
 
Чл. 9. (1) Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации е официална и служебна. 
 
 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) В случаите, предвидени със закон, определена официална или служебна информация може да бъде обявена за класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна. 
 
 
 
 
 
Официална обществена информация 
 
 
 
 
 
Чл. 10. Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на месното самоуправление при осъществяване на техните правомощия. 
 
 
 
 
 
Служебна обществена информация 
 
 
 
 
 
Чл. 11. Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации. 
 
 
  
 
 
ГЛАВА ВТОРА
 
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Раздел I 
 
Достъп до официална и служебна обществена информация  
 
 
 
 
Достъп до официална обществена информация 
 
 
 
 
 
Чл. 12. (1) Достъпът до официална информация, която се съдържа в нормативни актове, се осигурява чрез обнародването им. 
 
 
(2) Достъпът до друга официална информация в случаите, когато това е предвидено със закон или по решение на органа, който я е създал, се осигурява чрез обнародване. 
 
 
(3) Достъпът до официална информация извън случаите по ал. 1 и 2 е свободен и се осъществява по реда на този закон. 
 
 
(4) При искане на достъп до официална информация, която е обнародвана, съответният орган е длъжен да посочи изданието, в което тя е обнародвана, броя и датата на издаване. 
 
 
 
 
 
Достъп до служебна информация 
 
 
 
 
 
Чл. 13. (1) Достъпът до служебна информация е свободен. 
 
 
(2) Достъпът до служебна информация може да бъде ограничен, когато тя: 
 
 
1. е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации); 
2. съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи. 
 
 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Ограничението по ал. 2 не може да сеприлага след изтичане на 2 години от създаването на такава информация. 
 
 
4) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес. 
 
 
  
 
 
Задължение за предоставяне на обществена информация 
 
 
 
 
 
Чл. 14. (1) Органите информират за своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма. 
(2) Органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация: 1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество; 
2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;
3. представлява или би представлявала обществен интерес;
4. следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон. 
 
 
  
 
 
Публикуване на актуална обществена информация 
 
 
 
 
 
Чл. 15. (1) С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация всеки ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт периодично публикува актуална информация, съдържаща: 
 
 
1. описание на неговите правомощия и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация;
2. списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия;
3. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация;
4. наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Всеки ръководител по ал. 1 изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, който включва и данни за направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията. 
 
Публикуване в Интернет 
 
Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) (1) Информацията по чл. 15 се публикува на интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт. 
(2) В секция "достъп до информация" на интернет страниците по ал. 1 се обявяват данните по чл. 15, ал. 1, т. 4 и ал. 2, съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация и реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от административните структури в системата на изпълнителната власт. 
 
 
  
Отчетност (Загл. доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г.) 
 
 
 
 
 
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г.) (1) Обобщената информация за органите и техните администрации, съдържаща данните по чл. 15, както и друга информация във връзка с прилагането на този закон се включва в доклада за състоянието на администрацията, който се приема от Министерския съвет.
(2) Обобщената информация по ал. 1 се публикува ежегодно на интернет страницата на Министерския съвет. Тази информация трябва да бъде на разположение за справка на гражданите във всяка администрация. 
 
 
  
 
 
Раздел II 
 
Достъп до друга обществена информация 
 
 
Достъп до обществена информация, сързана с дейността на други задължени за предсотавянето й субекти 
 
 
 
 
 
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) (1) Достъпът до обществена информация, създавана, получавана или съхранявана във връзка с дейността на задължените субекти по чл. 3, е свободен. 
(2) Информацията по ал. 1, която представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, не подлежи на предоставяне освен в случаите на надделяващ обществен интерес. 
(3) Задължените субекти по чл. 3, когато отказват достъп до обществена информация на основание ал. 2, са длъжни да посочат обстоятелствата, които водят до нелоялна конкуренция между търговците. 
  
 
 
Достъп до обществена информация за средствата за масова информация 
 
 
 
 
 
Чл. 18. Обществената информация за средствата за масова информация е само информация относно: 
 
 
1. лицата, които участват в управлението на съответното средство за масова информация или осъществяват ефективен контрол върху управлението или върху дейността му; 
 
 
2. икономически свързани лица, които участват в управлението и на други средства за масова информация, което им позволява да осъществяват ефективен контрол върху тяхното управление или върху дейността им; 
 
 
3. лицата, които са непосредствено заети в средството за масова информация и участват във формирането на редакционната политика; 
 
 
4. направени изявления за обществените цели на средството за масова информация, както и принципите или вътрешните механизми, които прилага средството за масова информация за гарантиране на достоверността и обективността на изнасяната информация; 
 
 
5. финансовите резултати на собственика на средството за масова информация и разпространението на неговата продукция. Чл. 19. (1) Осигуряването на свободен достъп до определената в чл. 18 информация за средствата за масова информация гарантира възможността на гражданите да си съставят собствено мнение за оценка на разпространяваната информация. 
 
 
  
 
 
Цел на достъпа до обществена информация за средствата за масова информация 
 
 
 
 
 
Чл. 19. (1) Осигуряването на свободен достъп до определената в чл. 18 информация за средствата за масова информация гарантира възможността на гражданите да си съставят собствено мнение за оценка на разпространяваната информация. 
 
 
(2) Достъпът до информацията по чл. 18 се осъществява при спазване ибалансиране на принципите за прозрачност и икономическа свобода, а също така и за защита на личната информация, търговската тайна и тайната на източниците на средствата за масова информация, пожелали анонимност. 
 
 
 
Раздел III 
Условия и ред за определяне на разходите за предоставяне на обществена информация 
 
 
 
 
 
Безплатен достъп и разходи по предоставянето на обществена информация 
 
 
 
 
 
Чл. 20. (1) Достъпът до обществена информация е безплатен 
 
 
(2) Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето. 
 
 
(3) При поискване от страна на заявител се представят сведения за определянето на разходите по ал. 2. 
 
 
  
 
 
Задължение за информиране при подаване на заявление за достъп 
 
 
 
 
 
Чл. 21. Субектите по чл. З са длъжни да обявяват на мястото, където се подават заявленията, възможните форми за предоставяне на достъп до обществена информация, дължимите разходи и начините за заплащането им. 
 
 
  
 
 
Безплатни поправки и допълнения на предоставената информация 
 
 
 
 
 
Чл. 22. Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна и това е поискано мотивирано от заявителя. 
 
 
 
 
 
Приходи от предоставяне на достъп до обществена информация 
 
 
 
 
 
Чл. 23. Приходите от предоставяне на достъп до обществена информация постъпват по бюджета на съответния орган. 
 
 
 
 
 
ГЛАВА ТРЕТА 
 
 
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
Раздел I 
 
 
Искане за предоставяне на достъп до обществена информация 
 
 
 
 
 
Заявление или устно запитване за достъп 
 
 
 
 
 
Чл. 24. (1) Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. 
 
 
(2) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път при условия, определени от съответния орган. 
 
 
(3) Когато на заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление. 
 
 
 
 
 
Съдържание на заявлението за достъп 
 
 
 
 
 
Чл. 25. (1) Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа: 
 
 
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация; 
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация; 
4. адреса за кореспонденция със заявителя. 
 
 
(2) Ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 1, т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане. 
 
 
(3) Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по ред, определен от съответния орган. 
 
 
 
 
 
Форми за предоставяне на достъп до обществена информация 
 
 
 
 
 
Чл. 26. (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са: 
 
 
1. преглед на информацията - оригинал или копие;
2. устна справка;
3. копие на хартиен носител;
4. копие на технически носител. 
 
 
(2) За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1.
(3) Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал. 1, т. 4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.
(4) Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово- говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности. 
 
 
 
 
 
Задължение за съобразяване със предпочитаната форма на достъп 
 
 
 
 
 
Чл. 27. (1) Органите са длъжни да се съобразят с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация освен в случаите, когато: 
 
 
1. за нея няма техническа възможност; 
2. е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето; 
3. води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права. 
 
 
(2) В случаите по ал. 1 достъп до информацията се предоставя във форма, която се определя от съответния орган. 
 
 
  
Раздел II 
 
Разглеждане на заявленията и предоставяне на достъп до обществена информация
 
 
Разглеждане на заявленията за достъп 
 
 
 
 
 
Чл. 28. (1) Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратьк срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. 
 
 
(2) В срока по ал. 1 органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение. 
 
 
  
 
 
Уточняване на заявлението за достъп 
 
 
 
 
 
Чл. 29. (1) В случай че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по чл. 28 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация. 
 
 
(2) Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане. 
 
 
 
 
 
Допустимо удължаване на срока за предоставяне на достъп 
 
 
 
 
 
Чл. 30. (1) Срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка. 
 
 
(2) В уведомлението по чл. 29, ал. 1 се посочват причините за удължаването на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация. 
 
 
 
 
 
Удължаване на срока във връзка със защита на интересите на трети лица 
 
 
 
 
 
Чл. 31. (1) Срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни, и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й. 
 
 
(2) В случаите по ал. 1 съответният орган е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл. 24. 
 
 
(3) В решението си по чл. 28, ал. 2 съответният орган е длъжен да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация. 
(4) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) При неполучаване на съгласие от третото лице в срока по ал. 1 или при изричен отказ да се даде съгласие съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която се отнася до третото лице. 
(5) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. 
  
 
 
Препращане на заявлението за достъп 
 
 
 
 
 
Чл. 32. (1) Когато органът не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14 дневен срок от получаване на заявлението той препраща съответно заявлението, като уведомява за това заявителя. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице. 
 
 
(2) В случаите по ал. 1 срокът по чл. 28, ал. 1 започва да тече от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление. 
 
 
 
 
 
Уведомяване на заявителя за липса на исканата обществена информация 
 
 
 
 
 
Чл. 33. Когато органът не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок той уведомява за това заявителя. 
 
 
 
 
 
Решение за предоставяне на достъп до обществена информация 
 
 
 
 
 
Чл. 34. (1) В решението по чл. 28, ал. 2, с което се предоставя достъп до искана обществена информация, задължително се посочват: 
 
 
1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация; 
2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация; 
3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация; 
4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация; 
5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация. 
 
 
(2) В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация. 
 
 
(3) Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка. 
 
 
(4) Срокът по ал. 1, т. 2 не може да бъде по-кратьк от 30 дни от датата на получаване на решението. 
 
 
 
 
 
Предоставяне на достъп до исканата обществена информация 
 
 
 
 
 
Чл. 35. (1) Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на съответния платежен документ. 
 
 
(2) За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител. 
 
 
 
 
 
Отказ на заявителя от предоставения му достъп 
 
 
 
 
 
Чл. 36. В случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 34, ал. 4 срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация. 
 
 
 
 
 
Раздел III 
 
 
 
 
Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация 
 
 
 
 
 
Основания за отказ от предоставяне на достъп Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) (1) Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато: 
1. исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 13, ал. 2; 
2. достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес; 
3. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца. 
(2) В случаите по ал. 1 се предоставя частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен. 
 
 
Съдържание на решението за отказ от предоставяне на достъп 
 
 
 
 
 
Чл. 38. В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ по този закон, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване. 
 
 
 
 
 
Връчване на решението за отказ на достъп 
 
 
 
 
 
Чл. 39. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка. 
  
 
 
 
 
 
Раздел IV 
 
Обжалване на решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация 
 
 
 
 
 
Подсъдност при обжалване на решенията да достъпа или отказа от достъп 
 
Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на субектите по чл. 3, ал. 2 се обжалват пред административните съдилища по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 
 
  
 
 
Компетентност на съда по обжалваните решения 
 
 
 
 
 
Чл. 41. (1) В случаите, когато съдът установи незаконосъобразност, той отменя изцяло или частично или изменя обжалваното решение, като задължава органа да предостави достъп до исканата обществена информация. 
 
 
(2) В случаите по ал. 1 достъп до исканата обществена информация се предоставя по реда на този закон. 
 
 
(3) При обжалване на отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 съдът в закрито заседание може да поиска от органа необходимите доказателства за това. 
 
 
(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) В случаите по ал. 3 съдът се произнася по законосъобразността на отказа и маркирането с гриф за сигурност. 
 
 
 
 
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
 
 
 
 
 
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР (НОВА - ДВ, БР. 49 ОТ 2007 Г.) 
 
 
 
 
 
Раздел I. 
 
 
Предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) 
 
 
 
 
 
  
 
 
Условия за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване 
 
 
 
 
 
Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Информация от обществения сектор се предоставя във формат и на език, на които тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка на организацията от обществения сектор.
(2) Организациите от обществения сектор не са длъжни да предоставят информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване, събиране или преработване или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция. 
(3) Организациите от обществения сектор не са длъжни да продължават създаването или събирането на определен вид информация за нуждите на повторното й използване. 
(4) По искане на заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по електронен път на посочен електронен пощенски адрес или по други подходящи начини за предоставяне на информацията в електронна форма. 
 
 
  
 
 
Информация от обществения сектор, която не се предоставя за повторно използване 
 
 
 
 
 
Чл. 41б. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Не се предоставя за повторно използване информация от обществения сектор: 
1. чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията и функциите на организациите от обществения сектор; 
2. която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице; 
3. която е събрана или създадена от обществени радио- и телевизионни оператори или техни регионални центрове; 
4. която е събрана или създадена от училища, висши училища, научни и изследователски организации, Държавния архивен фонд, библиотеки, музеи, оркестри, опери, балети, театри и други научни и културни организации. 
 
 
  
 
 
Предоставяне на информация от обществения сектор на организации от обществения сектор 
 
 
 
 
 
Чл. 41в. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване и на организации от обществения сектор при условията и по реда на този закон. 
(2) Ако информация от обществения сектор е поискана за повторно използване от организация по ал. 1 във връзка с осъществяване на дейности, които са извън нейните правомощия или функции, се прилагат същите условия и заплащане. 
 
 
  
 
 
Улеснения за търсене на информация 
 
 
 
 
 
Чл. 41г. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Организациите от обществения сектор осигуряват условия за улеснено търсене на информация от обществения сектор чрез различни механизми за онлайн достъп или по друг подходящ начин. 
 
 
  
 
 
Забрана за предоставяне на изключително право на повторно използване 
 
 
 
 
 
Чл. 41д. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Забранява се сключването на договори за изключително предоставяне на информация от обществения сектор. 
(2) Сключване на договор по ал. 1 е допустимо единствено в случаите, когато предоставянето на услуга от обществен интерес не може да се осигури по друг начин. Наличието на основание за сключване на такъв договор се преразглежда на всеки три години от организацията от обществения сектор, която е страна по него. 
 
 
 
 
 
Раздел II. 
 
 
Процедура за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) 
 
 
 
 
 
Искане за повторно използване на информация от обществения сектор 
 
 
 
 
 
Чл. 41е. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане.
(2) Когато искането е подадено по електронен път, организациите от обществения сектор са длъжни да отговорят също по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква. 
 
 
  
 
 
Заплащане 
 
 
 
 
 
Чл. 41ж. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерския съвет. 
(2) Заплащането по ал. 1 не трябва да превишава разходите по предоставянето на информацията от обществения сектор. 
(3) При отправено искане организациите от обществения сектор предоставят данни за начина на определяне на разходите по ал. 1.
(4) Сумите по ал. 1 постъпват по бюджета на съответната организация от обществения сектор. 
 
 
  
 
 
Срок за предоставяне на информация от обществения сектор 
 
 
 
 
 
Чл. 41з. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Организациите от обществения сектор обработват постъпилото искане за повторно използване и отговарят на заявителя в срок до 14 дни от постъпването му. 
(2) В случаите, когато поисканата информация има значение за определен период от време, организациите от обществения сектор трябва да я предоставят в разумен срок, в който информацията не е загубила своето актуално значение. 
(3) В случаите, когато искането за повторно използване на информация от обществения сектор се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето й, срокът по ал. 1 може да бъде удължен до 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането. 
 
 
  
 
 
Отказ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване 
 
 
 
 
 
Чл. 41и. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Отказът за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се мотивира. 
 
 
(2) Отказ може да се направи в случаите, когато: 
1. закон забранява предоставянето на поисканата информация; 
2. искането не отговаря на условията по чл. 41е. 
 
 
(3) Отказът по ал. 1 съдържа фактическото и правното основание за отказ, датата на вземане на решението и реда за неговото обжалване. В случай на отказ поради наличие на права на интелектуална собственост, принадлежащи на трето лице, в решението за отказ се посочва името на носителя на правата или на лицето, от което организацията от обществения сектор е придобила тези права. 
(4) Не може да е основание за отказ наличието на лични данни в информацията от обществения сектор, която е поискана за повторно използване, в случаите, когато тази информация съставлява или е част от публично достъпен регистър. 
 
 
  
 
 
Подсъдност и обжалване 
 
 
 
 
 
Чл. 41к. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Отказите за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване подлежат на обжалване пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 
 
 
 
 
ГЛАВА ПЕТА 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА - ДВ, БР. 49 ОТ 2007 Г.) 
 
 
 
 
 
Административни нарушения и наказания 
 
Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Длъжностно лице, което без уважителна причина не се произнесе в срок по заявление за достъп до обществена информация, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 50 до 100 лв. 
(2) Длъжностно лице, което не изпълни предписание на съда да предостави достъп до искана обществена информация, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв. 
(3) За неизпълнение на задълженията по чл. 31, ал. 3 се налага глоба от 50 до 100 лв. за физическите лица или имуществена санкция от 100 до 200 лв. за юридическите лица. 
(4) За непредоставяне на достъп до обществена информация от субектите по чл. 3, ал. 2 им се налага имуществена санкция от 100 до 200 лв. 
 
 
  
 
 
Административнонаказващ орган 
 
Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Нарушенията по този закон се установяват от длъжностните лица, определени от министъра на правосъдието в случаите по чл. 3, ал. 2 или от съответния орган на власт в останалите случаи. 
(2) Наказателните постановления се издават, както следва: 1. по чл. 42, ал. 1 - от съответния орган на власт по чл. 3, ал. 1 или от овластен от него служител; 2. по чл. 42, ал. 2 - от лицата и по реда на чл. 306 от Административнопроцесуалния кодекс; 3. по чл. 42, ал. 3 - от съответния орган, а в случаите, когато задълженият субект е от посочените в чл. 3, ал. 2 - от министъра на правосъдието или от овластен от него служител; 4. по чл. 42, ал. 4 - от министъра на правосъдието или от овластен от него служител. 
 
 
  
 
 
Приложим закон 
 
Чл. 44. Нарушенията се установяват, наказанията се налагат, обжалват и изпълняват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.   
 
 
 
 
 
Допълнителни разпоредби 
 
 
 
 
 
§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) По смисъла на този закон: 
1. "Материален носител на обществена информация" е текст, план, карта, фотография, изображение, дискета, аудио- или видеокасета и други подобни.
2. "Лични данни" са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.
3. "Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на административна структура в системата на изпълнителната власт" е структурирана съвкупност от всички издадени от съответния административен орган нормативни, общи и индивидуални административни актове.
4. "Публичноправна организация" е юридическо лице, което независимо от неговия търговски или производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени интереси и за което е изпълнено някое от следните условия:
а) повече от половината от приходите му за предходната бюджетна година се финансират от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложители по чл. 7, т. 1 или 3 от Закона за обществените поръчки;
б) повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се определят от възложители по чл. 7, т. 1 или 3 от Закона за обществените поръчки;
в) обект е на управленски контрол от страна на възложители по чл. 7, т. 1 или 3 от Закона за обществените поръчки; управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице. 
Публичноправна организация е и лечебно заведение - търговско дружество, на което повече от 30 на сто от приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или общинския бюджет и/или бюджета на Националната здравноосигурителна каса. 
5. Не представляват "производствена или търговска тайна" факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. До доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице, когато тя:
а) дава възможност на гражданите да си съставят мнение и да участват в текущи дискусии;
б) улеснява прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3, ал. 1 относно вземаните от тях решения;
в) гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите задължения от субектите по чл. 3;
г) разкрива корупция и злоупотреба с власт, лошо управление на държавно или общинско имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица;
д) опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;
е) е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3. 
6. "Надделяващ обществен интерес" е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3. 
 
 
  
 
 
Заключителни разпоредби: 
 
 
 
 
 
§ 2. Този закон отменя: 
 
 
1. Указ № 1086 на Държавния съвет от 1977 г. за работата с критичните публикации (ДВ, бр. 56 от 1977 г.). 
2. Член 14, чл. 19 и чл. 57, ал. 1, т. 2 от Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите (обн., ДВ, бр. 52 от 1980 г.; изм., бр. 68 от 1988 г.). 
 
 
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 22 юни 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
 
 
  
 
 
Заключителни разпоредби 
 
 
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2007 г.) 
 
 
 
 
 
§ 16. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно повторното използване на информация в обществения сектор. 
 
 
§ 17. Сключените до влизането в сила на този закон договори за изключително предоставяне на информация от обществения сектор, които не отговарят на изискванията по чл. 41д, ал. 2, се прекратяват с изтичането на срока им, но не по-късно от 31 декември 2008 г. 
 
 
§ 18. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон субектите по чл. 3, ал. 1 са длъжни да определят длъжностни лица от съответната администрация, които отговарят пряко за предоставянето на обществена информация, както и да обособят подходящо място за четене на предоставената информация. 
 
Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2008 Г.) 
 
§ 8. Задължението за публикуване в интернет по чл. 15а се изпълнява от ръководителите на административни структури в системата на изпълнителната власт или определени от тях лица в срок до една година от влизането в сила на този закон. 
§ 9. Задължените по чл. 15 ръководители в системата на изпълнителната власт осигуряват финансово изпълнението на задължението по чл. 15а и обучението на служителите в нея.