ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2012г. И ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2013г.

 

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
            
  7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020
 
 
 
П Р О Т О К О Л
 
ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 
ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЪДЖЕТА ЗА 2012г. 
И ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2013г. 
 
 
Днес 06.02.2013г. се проведе публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на община Дулово за 2012г. и Проектобюджета за 2013г. на общината. 
Присъстваха граждани, ръководителите на направленията „Образование” и „Социални услуги”,  общински съветници, директори  на детски и учебни заведения,  ръководители на пенсионерски клубове, кметове на кметства, служители на общината и ръководители на фирми и институции.
Обсъждането беше открито от Ваня Петрова – гл.експерт „Връзки с обществеността” при община Дулово. Тя поздрави всички гости и представи ръководството на общината в лицето на кмета на общината д-р Юксел Ахмед, неговите заместник кметове Юксел Исмаил и Йорданка Стойчева, директора на дирекция „Финанси” Светла Господинова и председателя на Общински съвет Дулово инж. Сезгин Галиб., след което изчете Поканата, отправена до общността на Дулово и разясни целите,  същността и основанието на тази среща.
Като първа точка  беше предвидено обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2012г. на община Дулово. За целта предостави думата на кмета на общината Д-р Юксел Ахмед, който поздрави гостите и с изключително задоволство и гордост представи и поздрави  Ергин Сезгин Азиз – от с. Черник, студент в СА „Д.Ценов” гр. Свищов, обявен за студент на годината.  
Кмета на общината изчете отчета за изпълнение на бюджета, след което направи коментар на някой подробности по него, като това че към 31.12.2011г. просрочените задължения  на общината бяха 3091448лв., а към 31.12.2012г. 1199923лв. През 2012г. общината е платила над 3000000лв. натрупани  просрочени разходи от миналото ръководство. Въпреки това с максимални усилия и целево разходване на бюджетните средства са покрити доста текущи разходи. Извършени са частични ремонти в дейности, където проблемите са  от години. Така например ЦДГ Яребица със зееща дупка в стената от осем години. Също така уточни, че има и такива обекти, които са ремонтирани скоро, но отново плачат за ремонт, което е предпоставка за съмнения относно качеството на ремонтите. А последното, пред което е поставена общината е заведеното дело срещу нея за неплатен разход на фирма, която е изработила проекти на общината. За тези разходи в общината няма представени документи, но ако фирмата спечели делото, общината ще трябва да заплати на фирмата най малко 600000лв. Ето такива все стари плащания пречат на общината да разплаща текущите си задължения,  да си поставя нови цели и задачи  за изпълнение.
Ваня Петрова – покани присъстващите да зададат своите въпроси и изкажат своите мнения и предложение.
 
Иван Донев – Управител на „В и К” гр. Дулово.
 
От всичко, което чухме по отчета за изпълнението на бюджета и от краткия коментар на кмета стана ясно, че ситуацията на община Дулово е същата като тази на правителството. Много си прилича по това, че през годината са изплащани предимно разходи, извършени от предното ръководство. Затова считам,  че за това,  което е направено през изтеклата година трябва да приветстваме сегашното ръководство, да рекламираме и ако можем по някакъв начин да подпомагаме действията,  идеите и задачите които то си поставя. 
 
Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово.
 
Благодари на Иван Донев и изказа своите  благодарности към председателя на Общинския съвет инж. Сезгин Галиб  и всички съветници, затова че въпреки шареното партийно присъствие и болшинството на ДПС никога не е имал проблеми с тях. Всички приети решения, мнения,  предложения, обсъждания не са  съобразени с партийната принадлежност, а в полза  на нейните граждани и доброто  на общината.
 
Инж. Георги Йоргов – гражданин на Дулово.
 
Неговият въпрос беше – Кои са фирмите към които общината има най-големи задължения ?
 
Светла Господинова – директор „Финанси”.
 
  Най големите задължения са към следните фирми:„АСТОН СЕРВИЗ”– 297700лв.; ЕООД „СОЧ” – 173557лв.; НАП Силистра – 128650лв.; Задължения към персонала на ЦДГ – заплати за м.ХІІ.2012г. – 117023лв.; Пътстроймонтаж ООД – 95130лв.; ДЗЗД”Дулово-12” – 65853лв. и т.н.
 
Юксел Исмаил – Зам.кмет.
 
Той направи пояснение, че сумата от неплатените  проекти, за които говори кмета не е включена в просрочените разходи, защото няма представени документи. Фирмата е от Шумен. Проекти има изготвени и те са за канализация на с.Черник – 200000лв.; проект за пътя Колобър – Таслаково; проект за пътя Чернолик – Правда и т.н.
Сега общината има нов спечелен проект. За него отново ще трябва проект. Сега сме на етап проектиране.
 
Росица Лечева – Директор Бюро по труда.
 
Тя зададе въпрос за старите задължения на общината към НАП. Плаща ли се по тях ? Колко е платено и колко са останали?
 
Светла Господинова – Директор „Финанси”.
 
Към 31.12.2012г. остатъка на задълженията към НАП са 128651лв. Предвид новите изисквания от НАП, съгласно които всички осигуровки се превеждат по една и съща сметка и код, а с ежемесечните постъпления от осигуровките покриват първо старите задължения  ще бъдем принудени да  издължим окончателно  старите задължения.  
 
След приключване на разискванията по годишния отчет за изпълнение на бюджета кмета на общината запозна присъстващите с докладната записка по проектобюджета за 2013г. От нея стана ясно от какво се формира бюджета на общината, как е разпределен по разхода, какви разходи се предвиждат,  каква инвестиционна програма се предвижда за изпълнение и т.н.
След всичко изнесено от кмета на общината по отношение на проектобюджета за 2013г. Ваня Петрова – покани участниците да вземат участие в обсъждането със свои мнения и предложения.
 
Минчо Тодоров – гражданин на гр.Дулово.
 
Той зададе единствен въпрос дали ул. „Христо Ботев” е предвидена за канализация през 2013г.
 
Юксел Исмаил – зам. Кмет.
 
Много улици са включени в новата канализация, но отново стигаме до проектите. За новата канализация е необходим нов проект, което ще отнеме доста време, и което означава, че през настоящата година няма да стане.
 
Снежана Петкова – гражданка на гр.Дулово.
 
Тя зададе въпрос дали ул. „Арда” е включена в програмата за канализация и асфалтиране. 
 
Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово.
 
Отговорът беше същия. Трябва да излезе проекта и тогава ще има канализация, а след това асфалтиране. Много улици са включени в канализацията, но не става така бързо, както ни се иска. Много улици умишлено не се асфалтират по тази причина, че ще бъдат разкопани заради канализацията.
 
Пламен Дачев – радиоводещ.
 
Той изказа своята съпричастност към това, че общината предвижда подобрение на инфраструктурата на общината, но не по-малко важно е това, че града ни гъмжи от кучета, които се разхождат на глутници. От години поставяме въпроса за построяване на кучешки приют, но до този момент това все се отлага във времето
 
Юксел Исмаил – зам.кмет на общината.
 
Той отговори, че построяването на приют за кучета струва от порядъка на 350-400хил.лева, което поне през тази година не може да стане. Това, което може да се направи е кастрация. По бюджета са предвидени 30000лв. за овладяване популацията на кучета. Водим преговори с местни ветеринари за кастрация. Дано успеем, защото за сега няма желаещи. 
 
Теменужка Великова – гражданка.
 
Тя постави своя въпрос по отношения на централния градски парк. Дали се предвижда по бюджета неговото благоустрояване. В момента е в отвратително състояние. Ако може да се освежи, да се почисти, да се подменят, или  пребоядисат все още оцелелите пейки в парка, за да може децата да го посещават.
 
Йорданка Стойчева – зам.кмет на община Дулово.
Ръководството на общината работи в тази насока.  Това, което може да се направи с по-малко средства ще бъде направено.
 
Стоян Колев – председател на клуба на инвалида.
 
Той запозна присъстващите със структурата и състоянието на Пенсионерски клуб № 1 в Дулово. Към настоящия момент той е едновременно пенсионерски клуб, клуб на инвалида и клуб на ветерани от войната и военноинвалиди. Така да се каже 3 в едно. На първо място молбата ни е да се предвидят отделни помещения за тези три дейности. От друга страна във всички посоки на пенсионерския клуб се строи нещо. От една страна, от дълго време е разкопан  канала. Това затруднява предвижването към клуба, а при лошо време се разнася кал.  От друга страна има частен обект, който също замърсява района. Тротоара е превърнат в паркинг за колите на служители от администрацията.
Другата ни молба е да се направи тротоар, ограда и  рампа за инвалиди. Предвидените 15000лв. за издръжка на пенсионерите  да се разпредели по клубове, според броя на членовете.
 
Йорданка Стойчева – зам.кмет на община Дулово.
 
За пръв път през изтеклата година бяха дадени по 400лв. на всеки клуб. Направено беше освежаване на някой клубове. Закупиха се дърва и въглища. Извършиха се и други неотложни разходи. През настоящата година бюджета на клубовете е завишен. Надявам се, че онова, което е необходимо и възможно ще бъде направено.
 
Иван Донев – управител на „В и К” гр.Дулово.
 
Във връзка с кастрацията на кучетата да се проведе общинска поръчка, за да се избере фирма, която ще предложи най-ниска цена. Добра идея е да се поддържат парковете и не само централния, а има и южен парк в града. Да има назначени лица, които да отговарят за реда в парковете. Да пазят зелените площи, цветята, чистотата от недобросъвестни граждани. Когато бях ученик  имаше такъв човек. За една откъсната роза ни глобяваха по 5лв.
Емилия Кралева – Гл.спец. Култура.
 
Тя постави своя въпрос по отношение на планираните разходи за културни дейности през 2013г., като ги съпостави с отчета за 2012г. и изрази своята загриженост, че средствата са твърде недостатъчни.
 
Светла Господинова – директор „Финанси”.
 
Отговорът и беше, че на този етап такива са възможностите на общината. Сумата и се струва малка, но съпоставена с приетата с първоначалния бюджет за миналата година той е завишен с 80 на сто. В зависимост от постъпленията на собствени приходи до края на годината може да се увеличи още, както беше направено и през изминалата година. 
 
Снежана Петкова – гражданка.
 
Предвидено ли е в бюджета за 2013г. освежаване на улиците?
 
Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово.
 
Не може за една година да се направи всичко. Няма достатъчно средства. Оказаха се много стари плащания за капиталови разходи, с които можехме много други неща да направим.
Юксел Исмаил – зам.кмет на община Дулово.
 
Той поясни, че асфалтирането е една много скъпа дейност. Когато се каже 10000лв. ни се струват много, но те са достатъчни за асфалтирането на една малка отсечка. И през тази година ръководството ще направи всичко възможно за благоустрояването на общината. Ако общината има постъпления от продажби те ще бъдат изразходвани само за това.
 
Пламен Дачев – радиоводещ.
 
Има много улици, които са в изключително лошо състояние като улиците „Арда”, „Кирил и Методий”, „Варшава” и т.н. Моля, при определянето на обектите  и приемането на поименните списъци да се имат предвид предложенията от проведените обсъждания с общността, а не само с  общинския съвет.
 
Поради приключилите изказвания, предложения и мнения Ваня Петрова благодари на присъстващите за участието в публичното    обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2012г. и на проектобюджет 2013г. 
 
 
 
 
 
Гр.Дулово
06.02.2013г.                                                   ПРОТОКОЛЧИК: 
    /К.Христова/