ОБЯВА

22.03.2013 16:11

На основание Заповед №231/21.03.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на 04.04.2013г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1.Имот с номер 24030.501.684, находящ се в гр.Дулово, ул.”Мир” №3, с начин на трайно ползване – паркинг, с площ 846кв.м., ведно с построената в него сграда – склад, със застроена площ 13кв.м., описан в АЧОС №232/22.06.1999г., при съседи имоти с номера: 24030.501.3206, 24030.501.683, 24030.501.679, 24030.501.685, при първоначална тръжна цена в размер на 18586,00лв. без ДДС /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и шест лева/, депозит за участие в търга 1858,60лв., стъпка на наддаване 1858,60лв. и начален час на провеждане 10,00 часа.

1.2. Имот с №000077, находящ се в землището на с.Черковна, с ЕКАТТЕ 80738, трета категория на земята, с площ 13,206 дка, описан в АЧОС №5023/15.07.2004г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег.№966/18.08.2007г., Акт №122, том ІІI, нд 566, п.к. 38, при съседи: имоти с номера 042048, 042047, 042041, 042108, при първоначална тръжна цена в размер на 8287,00лв. без ДДС /осем хиляди двеста осемдесет и седем лева/, депозит за участие в търга 828,70лв., стъпка на наддаване 828,70лв. и начален час на провеждане 10,30 часа.

1.3. Имот с номер 24030.501.9105 в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово, с площ 776кв.м., незастроен имот, предназначен за жилищни нужди, находящ се в гр.Дулово, ул.”Розова долина” №37 ”А”, описан в АЧОС №1374/12.11.2012г., при съседи имоти с номера: 24030.501.3227, 24030.501.9148, 24030.501.9106, 24030.501.9104, при първоначална тръжна цена в размер на 8288,00лв. без ДДС /осем хиляди двеста осемдесет и осем лева/, депозит за участие в търга 828,80лв., стъпка на наддаване 828,80лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на имотите може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търга. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 18.04.2013г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите не се връщат.

 

 

 

21.03.2013г. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово