Изменение ПОДОС

05.07.2012 10:53

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДУЛОВО

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

от инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател на Общински съвет - Дулово

 

 

 

 

Относно:

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

Уважаеми общински съветници,

 

Във връзка с извършените със Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител промени, публикувани в Държавен вестник, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г., предлагам на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3, чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА; § 71 и § 87 от Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Държавен вестник, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.), Общински съвет – Дулово да

 

Р Е Ш И:

 

І. Изменя Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

§ 1. В Чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинея 2 се изменя така:

 

(2) За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава възнаграждение в размер 30 на сто от средната брутна работна заплата в Общинска администрация-Дулово за последния месец от предходното тримесечие. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.”

 

  1. Създава се нова ал. 3:

 

(3) При неизпълнение на задълженията по чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА, на общинския съветник се удържат по 15 на сто от възнаграждението за всяко отсъствие от заседание на постоянна комисия или на съвета.”

 

  1. Създава се нова ал.4:

 

(4) Ако през месеца не е проведено заседание на общинския съвет или на постоянна комисия, при изчисляването на месечното възнаграждение на общинските съветници не се прилага ал.3.

 

  1. Досегашната ал. 3 става ал.5.

 

 

ІІ. Измененията в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Дулово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влизат в сила от 1 юли 2012 година.

 

Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Дулово и на председателя на Общински съвет – Дулово, за сведение и изпълнение.

 

 

Прилагам:

1. Мотиви към Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Дулово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация .

2. Извлечение на действащите текстове от Правилника, паралелно с предложените промени.

 

 

 

 

 

 

Инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател на Общински съвет - Дулово